PL EN
NAUCZYCIEL I UCZEŃ WOBEC WSPÓŁCZESNEJ RZECZYWISTOŚCI MEDIALNEJ. W KIERUNKU EDUKACJI MEDIALNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Roguska   

Agnieszka Roguska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, tel. (25) 643-18-30, e-mail: rogag@wp.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(4):16-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przybliża wybrane elementy funkcjonowania uczniów i nauczycieli w rzeczywistości medialnej, w którym ukazano miejsce i znaczenie edukacji medialnej w procesie socjalizacji, rzeczywistość szkolną w obliczu realizacji treści informatycznych i medialnych, czyli poszukiwanie sposobów zaspokajania potrzeb i kreowania kompetencji medialnych w edukacji formalnej oraz nieformalnej. Tekst podejmuje również zagadnienia zagrożeń i możliwości, wobec których staje współczesna młodzież w przestrzeni medialnej. Ponadto przybliża dokumenty krajowe oraz unijne, w tym istotne przesłanki przemawiające za koniecznością budowania spójnej wizji budowania rzeczywistości medialnej w oparciu o podstawy aksjologiczne, potrzeby i oczekiwania młodych ludzi zanurzonych w mediach i wizji społeczeństwa wiedzy.
 
REFERENCJE (18)
1.
Baudrillard J. za: K. Rudnicka, (2008), Edukacja mimowolna. W poszukiwaniu nowych przestrzeni edukacyjnych w społeczeństwie konsumpcyjnym. W: W. Jakubowski (red.), Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje). Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 176.
 
2.
Bauman Z. (2011), Kultura w płynnej nowoczesności. Wydawnictwo Agora S.A., Warszawa.
 
3.
Botkin J., W., Elmandjra M., Maliţa M. (1982), Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”?: Raport Klubu Rzymskiego. PWN, Warszawa.
 
4.
Burszta W.J., Kuligowski W., za: K. Rudnicka, (2008), Edukacja mimowolna, W poszukiwaniu nowych przestrzeni edukacyjnych w społeczeństwie konsumpcyjnym. W: W. Jakubowski (red.), Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje). Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
5.
Burszta W.J. (2010), Opisać rewolucję, W: M. Filiciak, M. Danielewicz, M. Halawa i inni (autor. zbior.), Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Warszawa, s. 141-142.
 
6.
Flew T., McElhinney S. (2004), Globalization and the Structure of New Media Industries. W: L. Lievrouw, S. Livingstone (red.), The Handbook of New Media. Sage, London, s. 304-305.
 
7.
Goffman E. (2008), Człowiek w teatrze życia codziennego. Opracował i słowem wstępnym opatrzył J. Szacki, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 
8.
Holtkamp J. (2010), Co ogłupia nasze dzieci? Nowe media jako wyzwanie dla rodziców. Wydawnictwo SALWATOR, Kraków, s. 208.
 
9.
Katalog Kompetencji Medialnych i Informacyjnych (2013). Autorzy zbiorowi: A.J. Dąbrowska, P. Drzewiecki, D. Górecka i inni. Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa.
 
10.
Melosik Z. (2007), Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 55.
 
11.
Ogonowska A. (2013), Współczesna edukacja medialna. Teoria rzeczywistości. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 8, 11, 15, 170.
 
12.
Roguska A. (2013), Media w edukacji – w kierunku globalności i lokalności. W: A. Roguska (red.) Media w edukacji. Obszary lokalności-różnorodność współczesności. Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „SZANSA”, Siedlce.
 
13.
Toffler A. (1990), Future Shock, Bantam Books.
 
14.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych), http://nowoczesnapolska.org.pl... [03.05.2014].
 
15.
Gajda J., Nowa formuła – nowe wyzwania. Materiały z 20. Jubileuszowego Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. „Człowiek-media-edukacja” z dnia 24-25 września 2010 zorganizowanego w Katedrze Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pod przewodnictwem J. Morbitzera, http://www.ap.krakow.pl/ktime/... [27.04.2014].
 
16.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Dla mediów i analityków, http://www.krrit.gov.pl/dla-me... [25.04.2014].
 
17.
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/952/WE z dnia 20.12.2006 r. w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz internetowych usług informacyjnych, L 378/72, http://eur-lex.europa.eu/LexUr... [03.05.2014].
 
18.
Survey of Schools: ICT in Education, http://ec.europa.eu/digital-ag... [03.05.2014].
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top