PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Wpływ warsztatów ekologicznych na świadomość ekologiczną rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 10-09-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-11-2023
 
 
Data akceptacji: 19-12-2023
 
 
Data publikacji: 25-01-2024
 
 
Autor do korespondencji
Sebastian Sobczuk   

Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):24-39
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem opracowania jest próba ukazania roli warsztatów ekologicznych w podnoszeniu świadomości ekologicznej, mającej wpływ na kształtowanie realnych postaw i zachowań względem środowiska społeczno-przyrodniczego u rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Materiał i metody: Badania empiryczne przeprowadzono wśród 50 rodziców dzieci uczęszczających do 4 bialskich przedszkoli. W badaniach empirycznych, przeprowadzonych w 2023 roku, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem technik: wywiadu i ankiety. Wyniki: Analiza ilościowa i jakościowa. Wnioski: Analiza otrzymanych wyników badań pozwoliła potwierdzić potrzebę organizowania cyklicznych warsztatów aktywizujących rodziców w zakresie oddziaływań proekologicznych na ich własne dzieci. Ukazano znaczącą role warsztatów ekologicznych uwzględniających trzy obszary przejętej na potrzeby badań koncepcji świadomości ekologicznej. Zauważono ich wyraźny wpływ na kształtowanie realnych postaw i zachowań względem środowiska społeczno-przyrodniczego u rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Można powiedzieć, że podjęte w ramach warsztatów oddziaływania w zakresie tych trzech wyodrębnionych obszarach świadomości ekologicznej, przyczyniły się do zapoczątkowania zauważalnych zmian w koncepcji a nawet sposobie bycia badanych osób w świecie przyrody.
 
REFERENCJE (21)
1.
Cichy, D., Buchcic, E. (2003). Dylematy edukacji środowiskowej. W: Konflikty społecznoekologiczne. Edukacja ekologiczna i chrześcijaństwo, red. Czartoszewski J.W., Verbinum, Warszawa, tom 5, s. 125.
 
2.
Drosinou, M. i in, (2023). Modeling levels of eco‐conscious awareness. Journal of Applied Social Psychology published by Wiley Periodicals LLC.
 
3.
Eliasz, A. (2003). Psychologia ekologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 
4.
Gąsecki, J. K. (2005). Świadomość ekologiczna jako kategoria badawcza w naukach społecznych. W: A. Kicowska, Z. Kwieciński (red.), Dzielność i troska. Studia zadedykowane Profesor Eugenii Malewskiej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 274-282.
 
5.
Gąsecki, J. K. (2018). Świadomość ekologiczna i jej stan w świetle badań społecznych w Polsce. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (3), 187-204. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/....
 
6.
Gola, B. (2022). Wychowanie do wartości ekologicznych. Którędy do budowania więzi dzieci z przyrodą? Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17, s. 95-107, https://doi.org/10. 35765/eetp.2022.1767.07.
 
7.
Louv, R. (2020). Ostatnie dziecko lasu: Jak ocalić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury. Warszawa: Mamania, Grupa Wydawnicza Relacja.
 
8.
Michałowski S. C. (1998). Dziecko. Przyroda. Wartości. W: B. Dymara, S.C. Michałowski, L. Woltman-Mazurkiewicz (red.), Dziecko świecie przyrody – książka do wychowania proekologicznego. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s. 108.
 
9.
Niezgoda, A. (2019). Rola świadomości ekologicznej w kształtowaniu wizerunku miejscowości turystycznych (przykład Puszczykowa). Polish journal for sustainable development, tom 23 (1), s.
 
10.
Nowikow, W. N. (1989). Struktura świadomości ekologicznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej – Nauki Społeczno-Polityczne, nr 12, s. 101.
 
11.
Olbrycht, K. (2002). Prawda, dobro, piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
12.
Papuziński, A. (2006). Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki. W: Problemy ekorozwoju vol. 1 nr 1 s. 33-40.
 
13.
Pawłowicz-Sosnowska, E., Sobczuk, S., i in. (2021). Rola edukacji proekologicznej w społeczeństwie konsumpcyjnym w opinii rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. W: R. Sadowski, A. Kosieradzka-Federczyk, A. Klimska (red.), Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru. Warszawa: Wydawnictwo KSAP.
 
14.
Poskrobko, B. (1998). Społeczne czynniki ochrony środowiska. W: K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki (red.), Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 32-33.
 
15.
Rubacha, K. (2016). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Editions Spotkania.
 
16.
Skolimowski, H. (1990). Ekofilozofia. Przyroda Polska, 1990, nr 4-5.
 
17.
Sowa, F. (2018). Świadomość ekologiczna i jej wpływ na ekologizację społeczeństwa i gospodarki, Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Nr 4(30), s. 36-38.
 
18.
Staszewska, A. (2022). Świadomość zrównoważonego rozwoju wśród studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Warsztaty Turyzmu, t. 12, s. 75. Wpływ warsztatów ekologicznych na świadomość... The impact of ecological workshops on the ecological...
 
19.
Sychut, W., Chmielewski, T. J. (1990). Świadomość ekologiczna mieszkańców obszarów chronionych, z.1, Lublin, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, s. 2-10.
 
20.
Tuszyńska, L. (2014). Edukacja i świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa, Edukacja Ustawiczna Dorosłych 3(86) s. 54-61.
 
21.
Wódz, J. (1990). Problemy świadomości ekologicznej. Katowice: Wydawnictwo Śląskiego Instytutu Naukowego.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top