PL EN
STUDIUM PRZYPADKU
POMIĘDZY BRAZYLIJSKOŚCIĄ A EUROPEJSKOŚCIĄ. PYTANIA O REALIZACJĘ EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ – JAKOŚCIOWE STUDIUM PRZYPADKU
 
Więcej
Ukryj
1
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa
 
2
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
 
 
Data publikacji: 19-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Anna Maria Jeznach   

Anna Maria Jeznach, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, e-mail: ajeznach@mazovia.edu.pl, tel.: 48 25 633 30 32
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(1):40–49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera analizę i interpretację indywidualnych przeżyć, doświadczeń, poglądów, wartości przedstawiciela innej kultury, będącego w trakcie kształtowania własnej tożsamości. Dobór przypadku był celowy, zorientowany na uzyskanie informacji. Metodą badawczą było jakościowe studium przypadku. Zastosowano techniki badawcze: wywiad narracyjny (przeprowadzono analizę zorientowaną na znaczenie z kodowaniem), skalę do badania tożsamości etnicznej (Phinney, 1992) skalę trudności doświadczanych w obcej kulturze (Furnham, Bohner, 1986). Wyniki dotyczą wymiarów wielowymiarowej tożsamości badanego przypadku z uporządkowanymi 20 kategoriami pojęciowymi i ich kodami oraz interpretacją znaczeń nadawanych wymiarom tożsamości narratora. Raport przedstawia znaczenie poznawcze i praktyczne badanego przypadku. W tekście znajduje się odniesienie do kategorii tożsamości: Skarga, 1997; Borowik, Leszczyńska, 2007; Nikitorowicz, 2015; Sokolik, 1992; Kubacka-Jasiecka, Kuleta, 2008, Giddens, 2001 Suchocka, Królikowka, 2014;odniesienie do teorii zachowań tożsamościowych: Ogrodzka- -Mazur, 2014, Gajdzica, 2013, Grabowska, 2013, Kurzępa, 2007, Misiejuk, 2013, Ogrodzka-Mazur, 2007, Sobecki, 2007, Szczurek-Boruta, 2007, Urlińska; Wojakowski, 2007,Ogrodzka-Mazur, 2014; odniesienie do badań profili tożsamościowych: Ogrodzka-Mazur, 2014; odniesienie do jakościowych badań tożsamości: Gurwitsch 1966 za: Moustakas, 2001.
 
REFERENCJE (39)
1.
Bąk, S. (2015). Brazylia jest jedynym brazylijskim krajem na całym świecie. Brazylijskim aż do przesady. Pobrane z: http://educover.pl/czasopismo/....
 
2.
Bokajło, W. (2009). Europa i europejskość: idee i pojęcia. W: W. Bokajło, A. Pacześniak (red.), Podstawy europeistyki. Podręcznik akademicki (s. 28). Wrocław: Alta 2.
 
3.
Borowik, I., Leszczyńska, K. (2007). Wokół tożsamości: teorii, wymiary, ekspresje. Kraków: Zakład Wydawniczy ,,Nomos”.
 
4.
Boski, P. (2010). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Akademica Wydawnictwo SWPS.
 
5.
Chase, S. E. (2009). (tłum. F. Smith). Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych tom 2, (s. 15-55). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Flyvbejerg, B. (2005). Pięć mitów o badaniach typu studium przypadku. Studia socjologiczne, 2(177), 41-69.
 
8.
Gajda, J. (2003). Europejskość i polskość jako kategoria wspólnotowych wartości transmisji dziedzictwa kulturowego jednoczącej się Europy. Chowanna, 1, 38-49.
 
9.
Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Grabowska, B. (2012). Profile identyfikacyjne uczniów ze szkół z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Czechach. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 84(4), 39-56.
 
11.
Grey, R.M. (2005). Archetypal Explorations: An Integrative Approach to the Human Behavior. London; New York: Routledge, cyt. za: Gwiazda, A. (2010). Zarządzanie jako nauka wieloparadygmatowa. Współczesne Zarządzanie, 4, 22-23.
 
12.
Hałas, E. (1983). Floriana Znanieckiego definicja sytuacji a interpretacyjny paradygmat socjologii. Studia Socjologiczne, 1(88), 35.
 
13.
Jacob, G. (2001). Wywiad narracyjny w badaniach biograficznych. W: D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych (s. 111-126). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 
14.
Jeznach, A. (2011). Tożsamość transkulturowa: rzeczywistość czy ideał? Warszawa: Bellona.
 
15.
Jeznach, A. (2016). Tożsamość kulturowa dziecka. W: D. Waloszek (red.), Encyklopedia Dzieciństwa. Antropologiczno-kulturowy konstrukt dzieciństwa. Pobrane z: www.encyklopediadziecinstwa.pl.
 
16.
Kubacka–Jasiecka, D., Kuleta, M. (red.). (2008). W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
17.
Kvale, S. (2012). (tłum. A. Dziuban). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
Leszczak, O. (2009). Metodologiczne Rozważania na temat Europejskości i problem Etnosu, Narodowość-Superetnos-Hiperetnos. W: Europa homogeniczna czy komplementarna – recepta na zjednoczenie (s. 281-300). The Peculiarity of Man, Toruń-Kielce, Pobrane z: www.ujk.edu.pl/~leszczak/peculiarity%208.doc.
 
19.
Lewowicki, T. (1995). O badaniach społeczności pogranicza-od parcjalnych opisów ku elementom Teorii Zachowań Tożsamościowych. W: J. Nikitorowicz (red.), Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów (s. 13-27). Białystok: Trans-Humana.
 
20.
Lewowicki, T. (2010). Socjologizm vs pedagogizm - czy synteza w edukacji międzykulturowej? W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur (red.), Edukacja międzykulturowa- teorie, poglądy, doświadczenia społeczne. (s. 492-493). Cieszyn-Warszawa-Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.
 
21.
Łuszczak, W. (2011). Normatywny i interpretacyjny paradygmat w badaniach pedagogicznych. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas, Oficyna Wydawnicza ,,Humanitas”. Pobrane z: oai:www.sbc.org.pl:22112.
 
22.
Malim, T., Birch, A., Wadeley, A. (1994). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
23.
Malinowski, M. (2008). Smutek i serdeczność: brazylijski charakter narodowy a blizny epoki kolonialnej. Warszawa: Ameryka Łacińska, CESLA UW.
 
24.
Malinowski, M. (2011). W poszukiwaniu brazylijskości. Warszawa: CESLA UW.
 
25.
Malinowski, M. (2013). Brazylia. Republika. Dzieje Brazylii w latach 1889-2010. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW.
 
26.
Moustakas, C. (2001). Fenomenologiczne metody badań. Białystok: Trans-Humana.
 
27.
Nikitorowicz, J. (2003). Wartości etosu jako podstawa kształtowania tożsamości wielokulturowej, podłoże konfliktów kulturowych i cel edukacji międzykulturowej. W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica (red.), Świat wartości i edukacja międzykulturowa (s. 9-36). Cieszyn-Warszawa: Uniwersytet Śląski-Filia w Cieszynie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.
 
28.
Nikitorowicz, J. (2007). Kreowanie tożsamości dziecka. Interdyscyplinarna seria akademicka: edukacja międzykulturowa. Gdańsk: GWP.
 
29.
Nikitorowicz, J. (2015). Model kształtowania się tożsamości kulturowej w warunkach wielokulturowości. Psychologia Wychowawcza, 7, 125-134.
 
30.
Nikitorowicz, J. (red.). (1995). Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów. Białystok: Wyd. Trans-Humana.
 
31.
Ogrodzka-Mazur, E. (2014). Cieszyńska Szkoła badań pogranicza Profesora Tadeusza Lewowickiego. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 2(2), 25-39.
 
32.
Phinney, J. (1992). The Multigroup Ethnie Identity Measure: A new scale for use which adolescent and young adults from diverse groups. Journal of Adolescent Research, 7, 156-176.
 
33.
Schütz, A. (1984). Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania. W: E. Mądrzycki, Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej (s. 137-191). Warszawa: PIW.
 
34.
Schütz, A. (2008), Dokonywanie wyboru projektu działania, W: O wielości światów. (s. 131-152). Kraków: NOMOS.
 
35.
Sokolik, M. (1992). Psychoanaliza i Ja. Kliniczna analiza poczucia tożsamości. Warszawa: Jacek Santorski & Agencja Wydawnicza.
 
36.
Stake, R. (2009). Jakościowe studium przypadku. W: N.K. Denzin, Y. Denzin (red.), Metody badań jakościowych. tom I, (s. 623-654). Warszawa: PWN.
 
37.
Suchocka, A., Królikowska, I. (2014). Kreowanie tożsamości kulturowej jako wyzwanie XXI wieku. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Kwartalnik, 4, 73-88.
 
38.
Szachaj, A. (2014). O interpretacji. Kraków: Universitas.
 
39.
Yin, R.K. (tłum. J. Gilewicz). (2015). Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
eISSN:2657-9332