PL EN
KOMUNIKAT O WYNIKACH BADAŃ; KOMUNIKAT Z KONFERENCJI
Pomoc i wsparcie społeczne imigrantów przebywających w Polsce. Komunikat z badań jakościowych
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Edukacji, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Aneta Sylwia Baranowska   

Zakład Edukacji, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Teatralna 25, 66-400, Gorzów Wielkopolski, Polska
Data nadesłania: 14-10-2019
Data ostatniej rewizji: 03-03-2020
Data akceptacji: 13-03-2020
Data publikacji: 01-06-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(1):63–81
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem badań było poznanie profesjonalnych i nieprofesjonalnych działań pomocowych i wspierających świadczonych cudzoziemcom przed i po emigracji do Polski. Wnioski. W miarę wydłużania się czasu pobytu migranta na obczyźnie maleje rola kapitału społecznego, a wzrasta znaczenie kapitału ludzkiego, co oznacza, że podczas przeżywanych trudności migranci próbują radzić sobie z nimi samodzielnie, bez pomocy innych, wykorzystując nabyte wcześniej umiejętności. Materiał i metody: Badania jakościowe zostały przeprowadzone w grupie 21 imigrantów. W badaniach wzięło udział osiem kobiet i trzynastu mężczyzn, którzy reprezentowali w sumie czternaście narodowości. W badaniach wykorzystano metodę biograficzną, techniką zaś był wywiad narracyjno-biograficzny. Wyniki: Dla badanych imigrantów najbardziej wartościowe okazało się wsparcie nieformalne, udzielane przez osoby posiadające doświadczenia migracyjne. Wnioski: W miarę wydłużania się czasu pobytu migranta na obczyźnie maleje rola kapitału społecznego, a wzrasta znaczenie kapitału ludzkiego, co oznacza, że podczas przeżywanych trudności migranci próbują radzić sobie z nimi samodzielnie, bez pomocy innych, wykorzystując nabyte wcześniej umiejętności.
 
REFERENCJE (32)
1.
Baranowska, A. (2017). Biograficzny wymiar migracji. Pomoc i wsparcie społeczne imigrantów w Polsce. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. M. Piorunek na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.
 
2.
Barwińska-Małajowicz, A. (2012). Polskie migracje zarobkowe na początku XXI wieku – znaczenie sieci migracyjnych, Gospodarka Narodowa, 7-8, s. 117-141.
 
3.
Becelewska, D. (2005). Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 
4.
Castles, S., Miller, M. (2011). Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: PWN.
 
5.
Chutnik, M. (2007). Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 
6.
Flick U. (2010). Projektowanie badania jakościowego, Warszawa: PWN.
 
7.
Grzymała-Kozłowska, A., Łodziński, S. (2008), Wstęp. W: A. Grzymała-Kozłowska, S. Łodziński (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki (s. 9-11). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
8.
Janeta, M. (2011). Migranci a społeczność przyjmująca. Uwarunkowania strategii akulturacyjnych a kontakty ze społecznością przyjmującą, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2, s. 235-249.
 
9.
Biłas, M., Kobyłecki, R. (2001). Czynniki wpływające na integrację imigrantów z kulturą przyjmującą. W: H. Malewska-Peyre (red.), Swojskość i obcość. O akulturacji imigrantów w Polsce (s. 34-45). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 
10.
Fiałkowska, K. (2015). Wybrane ruchy uchodźcze do Europy i w Europie po 1945 roku, Biuletyn Migracyjny, 53, s. 3-4.
 
11.
Gembala, A. (2005). Kilka refleksji na temat współczesnego rozumienia zjawiska migracji. W: W. Necel, S. Ochalski, B. Gembala (red.), Śladami współczesnego migranta… w Niemczech (s.68-78). Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Beranrdinum”.
 
12.
Kacprzak, L. (2008). Interpretacje migracji – szanse i zagrożenia. W: L. Kacprzak, J. Knopek (red.), Procesy migracyjne. Teoria, ewolucja i współczesność (s.44-57). Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica.
 
13.
Kawczyńska-Butrym, Z. (2009). Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
14.
Kawula, S. (2004). Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 
15.
Kubicki, P. (2009). Arabowie żyjący w związkach mieszanych z Polakami. Szanse i bariery dla integracji społecznej. W: A. Jasińska-Kania, S. Łodziński (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy (s.132-148). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
16.
Kubitsky, J. (2012). Psychologia migracji. Warszawa: Difin.
 
17.
Kucharska, J. (2012). Problemy psychiczne w grupach mniejszości etnicznych i narodowych, Psychiatria Polska, 3, s. 451-459.
 
18.
Łotocki, Ł. (2010). Integracja i dyskryminacja – od zagadnień teoretycznych do wyników badań. W: W. Klaus (red.), Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce (s.13-39). Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Instytut Spraw Publicznych.
 
19.
Niedźwiedzki, D. (2010). Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 
20.
Okólski, M. (2004). Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
21.
Olczak, E. (2006). Różnice kulturowe w funkcjonowaniu człowieka. W: D. Cieślikowska, E. Kownacka, E. Olczak, A. Paszkowska Rogacz (red.), Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe (s. 23-38). Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 
22.
Osipowicz, D. (2002). Rola sieci i kapitału społecznego w migracjach zarobkowych. Przykład Moniek, Seria: Prace Migracyjne, 46, s. 1-71.
 
23.
Putman, R. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
24.
Rosenthal, G. (2012). Badania biograficzne. W: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii: antologia tekstów (s.279-307). Warszawa: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 
25.
Scheffer, P. (2010). Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 
26.
Sęk, H., Cieślak, R. (2004). Wsparcie społeczne: sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk, R. Cieślak (red), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s.11-28). Warszawa: PWN.
 
27.
World Migration Report 2018, https://www.iom.int/wmr/world-... [dostęp: 10/04/2019].
 
28.
Zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2018 roku, Urząd ds. Cudzoziemców, Warszawa 2018.
 
29.
 
30.
Wallas, M. (2010). Lęk akulturacyjny cudzoziemców w aspekcie tożsamości i procesów integracyjnych w nowym kraju pobytu, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 4, s. 85-117.
 
31.
Więckiewicz, M. (2012). Blog w perspektywie genologii multimedialnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
32.
Włodarek, J., Ziółkowski, M. (1990). Metoda biograficzna w socjologii. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081