ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Rodzina i szkoła we wspólnej odpowiedzialności za wychowanie do wartości
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Iwona Szewczak   

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-950, Lublin, Polska
Data publikacji: 29-02-2020
Data nadesłania: 02-09-2019
Data akceptacji: 03-01-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):13–24
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Streszczenie: Sukces wychowawczy, polegający na osiągnięciu przez wychowanka dojrzałości życiowej, będący konsekwencją wychowania do wartości, może zapewnić jedynie właściwie pojęta współpraca rodziny i szkoły oraz świadomość ponoszenia wspólnej odpowiedzialności za rozwój i wychowanie człowieka. Zainteresowanie dobrem dziecka, znajomość niebezpieczeństw, na jakie jest narażone, świadomość współodpowiedzialności za prowadzenie duchowe wychowanka, radość z udanego wychowania, dostrzeganie własnych braków w stosunku do ideału to tylko niektóre wymiary wspólne tym dwóm środowiskom wychowawczym. W ich oddziaływanie na wychowanka powinno być wpisane poczucie wspólnej odpowiedzialności za dzieci. Materiał i metody: Polsko- i niemieckojęzyczne publikacje dot. wychowania do wartości realizowanego przez rodzinę i szkołę. Met. hermeneutyczno-fenomenologiczna i analityczno-syntetyczna Wyniki: Sukces wychowawczy, będący konsekwencją wychowania do wartości, może zapewnić jedynie właściwie pojęta współpraca rodziny i szkoły oraz świadomość ponoszenia wspólnej odpowiedzialności za rozwój i wychowanie człowieka. Wnioski: Bez współpracy rodziny i szkoły wychowanie człowieka jest niezwykle trudne.
 
REFERENCJE (22)
1.
Brezinka, W. (1992). Glaube, Moral und Erziehung. München-Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
 
2.
Brezinka, W. (1993). Erziehung in einer wertunsicheren Gesellschaft. Beiträge zur Praktischen Pädagogik. München: Ernst Reinhardt Verlag.
 
3.
Brezinka, W. (2003). Erziehung und Pädagogik im Kulturwandel. München: Ernst Reinhardt Verlag.
 
4.
Chałas, K. (2003). Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Lublin-Kielce: JEDNOŚĆ.
 
5.
Delsol, Ch. (2003). Esej o człowieku późnej nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.
 
6.
Dziaczkowska, L. (2012). Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania człowieka. Potrzeby i zagrożenia. W: A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda (red.), Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania (163-176). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
7.
Kieszkowska, A. (2010). Rodzina jako współczesne środowisko wychowawcze. W: M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna (367-373). Lublin: Wydawnictwo Gaudium, Wydawnictwo KUL.
 
8.
Kohlberg, L., Mayer, R. (1993). Rozwój jako cel wychowania. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach (51-95). Warszawa: Wydawnictwo „Edytor”.
 
9.
Kornas-Biela, D. (2000). Rodzina w opinii młodego pokolenia Polaków. W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości (109-134). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
10.
Młynek, P. (2017). Współpraca rodziców i nauczycieli – charakter, oczekiwania, uwarunkowania. Pobrane z: http://sbc.org.pl/Content/2969....
 
11.
Lulek, B. (2008). Współpraca szkoły, rodziny i środowiska. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
12.
Nowak, B.M. (2011). Rodzina zagrożona kryzysem i funkcjonująca w warunkach kryzysu. Pedagogika społeczna, 2011, nr 1(39), 103-124.
 
13.
Nowak, M. (1999). Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: RW KUL.
 
14.
Olbrycht, K. (2006). Wychowanie do wartości. W: M. Ryś (red.), Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży (39-54). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
15.
Pius XI (1947). Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży. Kielce: Verbum.
 
16.
Segiet, W. (1999). Rodzice – nauczyciele. Wzajemne stosunki i reprezentacje. Poznań: „Książka i Wiedza”.
 
17.
Tchorzewski, A.M. de (1999). Nauczyciel w sytuacji konfliktu wartości. W: F. Adamski, A.M. de Tchorzewski (red.), Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności (33-37). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
18.
Wilk, J. (2002). Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska.
 
19.
Protokół nr 1 i nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz. U. z 1995r. nr 199595.36.175 ze zm.
 
20.
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, BGBl. 1949.
 
21.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst uchwalony przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997r., Lublin, Oficyna Wydawnicza „Verba”, s. 15.
 
22.
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004r., nr 109, poz.1161 ze zm.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081