ARTYKUŁ ORYGINALNY
Rozwijanie kompetencji tekstowej na studiach filologicznych - nauczanie treści historycznych i języka (CLIL) poprzez literaturę wspomnieniową
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Filologii Germańskiej, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Barbara Widawska   

Zakład Filologii Germańskiej, Akademia Pomorska w Słupsku, Słowiańska 8, 76-200, Słupsk, Polska
Data nadesłania: 06-08-2019
Data ostatniej rewizji: 13-10-2019
Data akceptacji: 14-10-2019
Data publikacji: 31-01-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(3):96–111
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł rozumiany jest jako głos w dyskusji nad miejscem (tekstów) kultury w nauczaniu języka (niemieckiego, jako) obcego na poziomie akademickim. Jego celem jest przedstawienie problematyki włączania literatury wspomnieniowej do procesu glottodydaktycznego oraz ukazanie jej potencjału historycznego-kulturowego wykorzystanego w edukacji językowej, a w szczególności w kształtowaniu szeroko rozumianej kompetencji tekstowej studentów studiów filologicznych.
 
REFERENCJE (29)
1.
Altmayer, C. (2002). Kulturelle Deutungsmuster in Texten. Prinzipien und Verfahren einer kulturwissenschaftlichenTextanalyse im Fach Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 6 (3).
 
2.
Altmayer, C. (2014). Zur Rolle der Literatur im Rahmen der Kulturstudien Deutsch als Fremdsprache.W: C. Altmayer, i in. (red.). W: Literatur in Deutsch als Fremdsprache und internationaler Germanistik.Konzepte, Themen, Forschungsperspektiven (s. 25–38). Tübingen: Stauffenburg.
 
3.
Altmayer, C., Koreik U. (2010). Geschichte und Konzepte einer Kulturwissenschaft im Fach Deutsch als Fremdsprache. W: Krumm, H-J. i in. (red.), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch (s. 1378–1391). Berlin/New York: de Gruyter, T. 2.
 
4.
Assmann, A. (1999). Erinnerungsräume. Formen und Wandel des kulturellen Gedächtnisses. München: C.H.Beck Verlag.
 
5.
Burzyńska-Kamieniecka, A. (2014). Punkt widzenia, perspektywa, obraz świata a nauczanie kultury polskiej cudzoziemców. W: A. Dąbrowska, U. Dobesz (red.), 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej:Teoria i praktyka (s. 385–395). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.
 
6.
Canale, M., Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language and testing, Applied Linguistics nr 1, s. 1–47, https://www.researchgate.net/p....
 
7.
Chodkiewicz, H. (2011). Nauczanie języka przez treść: założenia i rozwój koncepcji. Lingwistyka Stosowana,4, s. 11–29.
 
8.
Chodkiewicz, H. (2016). Słuchanie i czytanie w uczeniu się i nauczaniu języków obcych: zarys problemu.JowSZ 1, s. 11–16.
 
9.
Cudak, R. (2010). Tekst w nauczaniu cudzoziemców jako problem. Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 17, s. 79–90.
 
10.
Czerkies, T. (2014). Strategie uwodzenia tekstem. Postscriptum polonistyczne, 1 (13), s. 27–46.
 
11.
Dakowska, M. (2015). O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
12.
Duszak, A. (1998). Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa: PWN.
 
13.
Geertza, C. (2005). Interpretacja kultury Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego [org. The Interpretation of Cultures, 1973].
 
14.
Georg, J. Ch. (2008). Fiktionalität und Geschichtsvermittlung – unvereinbar? Eine Studie über den Beitrag historischer Jugendromane der Gegenwart zum historischen Lernen. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
 
15.
Kowalikowa, J. (2004). Tekst cudzy-tekst własny. W: A. Janus-Sitarz (red.), Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury (s. 15–52). Kraków: Universitas.
 
16.
Kern, R. (2000). Literacy and language teaching. Oxford:University Press.
 
17.
Koreik, U. (1995). Deutschlandstudien und deutsche Geschichte. Die deutsche Geschichte im Rahmen des Landeskundeunterrichts für Deutsch als Fremdsprache. Baltmannsweiler: Schneider- Verlag.
 
18.
Koreik, U. (2012). Deutsche Geschichte im DaF-Unterricht - Zur Arbeit mit historischen Quellen. W: M.Hieronimus (red.), Historische Quellen im DaF-Unterricht (s. 1–14). Göttingen: Universitätsverlag.
 
19.
Mihułka, K. (2016). Koncepcje kultury a nauczanie i uczenie się języków obcych – zarys teoretyczny, Neofilolog, nr 47/1, s. 21-35.
 
20.
Olpińska, M. (2010). Dlaczego nauczanie dwujęzyczne jest tak skuteczne we wspieraniu rozwoju kompetencji języka obcego uczących się? Koncepcja CLIL w świetle badań glottodydaktycznych. JOwSz, nr 6, s. 26–39.
 
21.
Olpińska, M. (2009). Implikacje glottodydaktyczne antropocentrycznej teorii języków. Lingwistyka stosowana. Przegląd 1, s. 187–201.
 
22.
Portmann-Tselikas, P. R. (2005). Was ist Textkompetenz. Zürich http://iagcovi.edu.gt/Homepagi... koord/deutsch/daf_2010/bewertung_dfu/textkompetenz_aufbau/PortmannTextkompetenz.pdf.
 
23.
Schlink, B. (1995). Der Vorleser. Zürich: Diogenes Verlag.
 
24.
Schmölzer-Eibinger, S. (2007). Auf dem Weg zur Literalen Didaktik. W: S. Schmölzer-Eibinger, G. Weidacher (red), Textkompetenz. Eine Schlüsselkompetenz und ihre Vermittlung (s. 207–222). Tübingen: Narr.
 
25.
Seretny, A. (2013). Czytanie ekstensywne, czyli sposób na efektywne rozwijanie kompetencji leksykalnej uczących się. W: A. Achtelik, J. Tambor (red.), Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego (s.208–220). Katowice: Wydawnictwo Gnome.
 
26.
Śpiewak, G. (2010). Ruch dwukierunkowy? CLIL a nauczanie języka obcego na filologii angielskiej, JOwSZ, nr.6, s. 84-87.
 
27.
Welzer, H. (2005). Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden. Frankfurt a. M.: Fischer.[pol. (2010) Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów. Warszawa: Scholar.
 
28.
Widawska, B. (2015). Gedächtnis – Geschichte – Literatur. Zum literarischen Umgang mit der Zeitgeschichte.Ein integratives Konzept für den DaF-Unterricht im Germanistikstudium in Polen. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
 
29.
Wolf, D. (2010). Bilingualer Sachfachunterricht/CLIL. W: W. Hallet, F. G. Königs (red.), Handbuch Fremdsprachendidaktik (s. 298–302). Seelze-Velber: Klett Kallmeyer.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081