PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
NAUCZYCIEL W ROLI UCZNIA: NAUCZYĆ SIĘ JAK SIĘ UCZYĆ POPRZEZ TRENING STRATEGII CZĘŚĆ I. KOMPETENCJE NAUCZYCIELA I STRATEGIE UCZNIA
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Zakład Neofilologii
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Dąbrowska   

Małgorzata Dąbrowska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Zakład Neofilologii, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: malda@vp.pl, tel. 83 344 99 11
Data publikacji: 23-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(3):51–60
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy cykl trzech artykułów podkreśla znaczenie aktywnej realizacji idei uczenia się jak się uczyć w kształceniu nauczycieli języków obcych oraz w rozwoju zawodowym wykwalifikowanego nauczyciela, jako że skuteczne nauczanie oznacza konieczność ciągłego rozwijania umiejętności i strategii niezbędnych do uczenia się przez całe życie. W części pierwszej autorka przedstawia formalne kwalifikacje, wiedzę i umiejętności, jakie nauczyciel języka drugiego/obcego powinien zdobyć w polskich i europejskich instytucjach kształcących nauczycieli. Autorka zwraca szczególną uwagę na umiejętności rozwijania autonomii ucznia poprzez wprawne nauczanie strategii uczenia się różnych typów. W części drugiej omówione są role i zadania współczesnego nauczyciela języka obcego wynikające z realizacji postulatu integracji nauczania języka obcego i treningu strategii, co wiąże się z potrzebą kształcenia tzw. „strategicznego” nauczyciela. W części trzeciej autorka prezentuje wyniki własnych badań empirycznych w zakresie treningu strategii uczenia się i użycia języka obcego oraz proponuje praktyczne sposoby prowadzenia treningu strategii w kształceniu nauczycieli.
 
REFERENCJE (48)
1.
Abraham R., Vann R. (1987), Strategies of two language learners: a case study. In: A. Wenden, J. Rubin (Eds.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, pp. 85-102.
 
2.
Bruner J. (1977), The Process of Education. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
 
3.
Caena F. (2011), Literature Review: Teachers’ Core Competences: Requirements and Development. Education and Training 2020, Thematic Working Group ‘Professional Development of Teachers’, Brussels: European Commission, DirectorateGeneral for Education and Culture, http://ec.europa.eu/education/... (17 May 2015).
 
4.
Chamot A. U. (2004), Issues in Language Learning Strategy Research and Teaching. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 1(1), pp. 14-26, http://www.google.pl/webhp?nor... (14 May 2015).
 
5.
Chamot A. U., Barnhardt S., El-Dinary P.B., Robbins J. (1999), The Learning Strategies Handbook. Addison Wesley Longman, White Plains, NY.
 
6.
Cohen, A. D. (1998). Strategies in Learning and Using a Second Language. Addison Wesley Longman, New York.
 
7.
Cohen A. D. (2007), Coming to terms with language learner strategies: surveying the experts. In: A.D. Cohen, E. Macaro (Eds.). Language Learner Strategies: Thirty Years of Research and Practice. Oxford University Press, Oxford, pp. 29-45.
 
8.
Cohen A. D. (2010), Focus on the Language Learner: Styles, Strategies and Motivation. In: N. Schmitt (Ed.), An Introduction to Applied Linguistics. (2nd ed.). Hodder Education, London, pp. 161-178.
 
9.
Council of the European Union (2004), Education and Training 2010 – The Success of the Lisbon Strategy Hinges on Urgent Reforms. Brussels, http://www.mlsp.government.bg/... (17 May 2015).
 
10.
Council of the European Union (2007), Council Resolution of 15 November 2007 on education and training as a key driver of the Lisbon strategy, C 300/01, Official Journal of the European Union. Brussels, http://www.erisee.org/download... (17 May 2015).
 
11.
Council of the European Union (2008), Council Conclusions on preparing young people for the 21st century: an agenda for European cooperation on schools. Brussels, 21 November 2008, www.consilium.europa.eu/uedocs... (17 May 2015).
 
12.
Council of the European Union (2009), Conclusions of The Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 26 November 2009 on the professional development of teachers and school leaders (OJ 2009/C 302/04). Brussels, http://eur-lex.europa.eu/legal... (17 May 2015).
 
13.
Dąbrowska M. (2011), Cel kształcenia językowego – nauczyć się, jak się uczyć. In: H. Komorowska (Ed.). Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Podręcznik akademicki. Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, pp. 78-103.
 
14.
Droździał-Szelest K., Nowacka D., Porczyńska M. (1999), Strategie w procesie nauczania języka obcego w szkole średniej. Języki Obce w Szkole, 3, pp. 203-208.
 
15.
Ellis G., Sinclair, B. (1989), Learning to Learn English. A course in learner training. Cambridge University Press, Cambridge.
 
16.
Ellis R. (1994), The Study of Second Language Acquisition. Oxford University Press, Oxford.
 
17.
European Commission (2005), Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications. Brussels, http://www.atee1.org/uploads/E... (17 June 2015).
 
18.
European Communities (2007), Key Competences for Lifelong Learning – European Reference Framework. Education and Culture DG, Lifelong Learning Programme, Belgium, http://www.alfa-trall.eu/wp-co... (17 June 2015).
 
19.
European Parliament (2010), The Lisbon Strategy 2000 – 2010. An analysis and evaluation of the methods used and results achieved. Final Report. Brussels, http://www.europarl.europa.eu/... (17 June 2015).
 
20.
Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (2003), Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa.
 
21.
Grenfell M. and Macaro E. (2007), Claims and critiques. In: A. D. Cohen, E. Macaro (Eds.), Language Learner Strategies: Thirty Years of Research and Practice. Oxford University Press, Oxford, UK, pp. 9-28.
 
22.
Griffiths C. (Ed.) (2008). Lessons from Good Language Learners. Cambridge University Press, Cambridge.
 
23.
Hsiao T. Y., Oxford R. L. (2002), Comparing Theories of Language Learning Strategies: A Confirmatory Factor Analysis. The Modern Language Journal, 86, pp. 368-383.
 
24.
Komorowska H. (2000), Nowe tendencje w nauczaniu języków obcych. In: H. Komorowska (Ed.), Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, pp. 5-14.
 
25.
Komorowska H. (2005), Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
 
26.
Michońska-Stadnik, A. (1996), Strategie uczenia się i autonomia ucznia w warunkach szkolnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
27.
Naiman N., Frohlich M., Stern H. H., Todesco A. (1978, 1996), The Good Language Learner. Modern Languages in Practice: 4. Multilingual Matters, The Ontario Institute For Studies in Education.
 
28.
O’Malley J. M., Chamot A. U. (1990), Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge University Press: Cambridge.
 
29.
Oxford R. L. (1990), Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Heinle and Heinle Publishers, Boston.
 
30.
Oxford R. L. (2001), Language Learning Styles and Strategies. In: M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a Second or Foreign Language. Heinle & Heinle, Boston, MA, pp. 359-366.
 
31.
Oxford R. L. (2002), Language Learning Strategies in a Nutshell: Update and ESL Suggestions. In: J. C. Richards, W. A. Renandya (Eds.), Methodology in Language Teaching. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 124-132.
 
32.
Oxford R. L. (2011), Teaching and Researching Language Learning Strategies. Longman, Pearson Education, Harlow.
 
33.
Key Competences for Lifelong Learning – A European Reference Framework (2006), an annex to the Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC), Official Journal of the European Union. L 394/10-L 394/18, pp. 13-18. http://eur-lex.europa.eu/LexUr... (17 June 2015).
 
34.
Richards J. C. (2011a), Competence and Performance in Language Teaching. Cambridge University Press, Cambridge.
 
35.
Richards J. C. (2011b), Exploring teacher competence in language teaching. The Language Teacher, 35(4), pp. 3-7, file:///C:/Users/user/Downloads/plen1%20(2).pdf (12 May 2015).
 
36.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. http://isap.sejm.gov.pl/Detail... (19 May 2015).
 
37.
Rubin J. (1975), What ‘the good language learner’ can teach us. TESOL Quarterly, 9(1), pp. 41-51.
 
38.
Rubin J. (1987), Learner strategies: Theoretical assumptions, research, history, and typology. In: A. L. Wenden, J. Rubin (Eds.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, pp. 15-30.
 
39.
Rubin J., Thompson I. (1982), How to Be a More Successful Language Learner. Heinle & Heinle, Boston.
 
40.
Stern H. H. (1983), Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford University Press, Oxford.
 
41.
Stern H. H. (1992), Issues and Options in Language Teaching. Oxford University Press, Oxford.
 
42.
Vann R.J., R.G. Abraham (1990), Strategies of unsuccessful language learners. TESOL Quarterly, 24(2), pp. 177-198.
 
43.
Wenden A. L. (1991), Learner Strategies for Learner Autonomy. Prentice Hall, Cambridge.
 
44.
Wenden A. L. (1998), Learner training in foreign/second language learning: A curricular perspective for the 21st century. New York. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 416673). http://files.eric.ed.gov/fullt... (21 June 2015).
 
45.
Wenden A. L., Rubin J. (Eds.) (1987), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall International, Englewood Cliffs, NJ.
 
46.
Wilczyńska W. (1999), Uczyć się czy być nauczanym? O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, Poznań.
 
47.
Wilczyńska W. (red.) (2002), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 
48.
Zybert J. (2000), Strategie uczenia się języka obcego i nauczyciel. In: H. Komorowska (Ed.), Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, pp. 143-151.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081