PL EN
KOMUNIKAT O WYNIKACH BADAŃ; KOMUNIKAT Z KONFERENCJI
Uchodźca i uchodźstwo – ujęcie teoretyczne a perspektywa społeczna
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Pedagogiki Społecznej, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Hanna Rugała   

Zakład Pedagogiki Społecznej, Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200, Słupsk, Polska
Data nadesłania: 30-09-2020
Data ostatniej rewizji: 09-01-2021
Data akceptacji: 11-01-2021
Data publikacji: 02-03-2021
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(4):126–134
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza pojęciowa terminów „uchodźca” i „uchodźstwo”. Autorka konfrontuje ujęcie teoretyczne – definicyjne i prawne – uchodźstwa z postrzeganiem i rozumieniem tego terminu przez grupę nauczycieli i studentów pedagogiki. Materiał i metody: Metodą wykorzystaną w badaniach był sondaż diagnostyczny. Za pomocą kwestionariusza ankiety grupa respondentów udzieliła odpowiedzi na pytanie „Kim jest uchodźca?”. Wyniki uzyskane w procesie badawczym zostały poddane analizie procentowej oraz porównawczej z podziałem na grupę nauczycieli czynnych zawodowo oraz studentów pedagogiki. Wyniki: Blisko połowa respondentów wskazała definicje uchodźcy zbieżne z oficjalnymi definicjami. Niewiele z nich potrafiło jednak podać przyczyny uchodźstwa. W odpowiedziach zauważalny jest również napływ pejoratywnych określeń i negatywnych konotacji związanych ze słowem „uchodźca”. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że wiedza potoczna może zdominować wiarygodne i rzetelne źródła wiedzy, a osobiste opinie utrudniają budowanie bezstronnych wypowiedzi.
 
REFERENCJE (16)
1.
Babis, P. (2005). Integracja cudzoziemców w działaniach Ministerstwa Polityki Społecznej, W: Wielokulturowość a migracje, (s. 48-52). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców.
 
2.
Butarewicz-Głowacka, N. (2014). Rodzicielstwo na uchodźstwie. Komunikat z badań. W: J. Szymanowska (red.), Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa. Praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych, (s.113-124). Toruń: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
3.
Doroszewski, W. (red.) (1967). Słownik języka polskiego. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/doroszewski....
 
4.
Jeznach, A. M., (2007). Świat „innego”, świat „obcego” – świat uchodźcy. W: D. Lalak (red.), Migracja. Uchodźstwo. Wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, (s. 122-126). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
5.
Kapuściński, R. (2006). Ten Inny. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 
6.
Kawczyńska-Butrym, Z. (2009). Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
7.
Konwencja dotycząca statusu uchodźcwó, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. 1991 nr 119 poz. 515).
 
8.
Krasnowolski, A., Niedźwiedzki, W. (ok. 1920). Słownik staropolski, Warszawa: M. Arcta.
 
9.
Linde, S. B. (1860). Słownik języka polskiego. Lwów: Wydawnictwo Zakładów Ossolińskich.
 
10.
Łodziński, S. (2004). Tolerancja czy akceptacja? Etniczne stosunki mniejszościowe w Polsce po 1989 roku, W: A. Posern-Zieliński (red.), Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych (s. 89-103). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 
11.
Nawrocki, J., (1996). Tolerancja z ograniczeniami. Raport z badań jakościowych. W: E. Nowicka, J. Nawrocki (red.), Inny-obcy-wróg (s. 75-99). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
12.
Skubiusz, J. (2019). O idei współczesnej solidarności imigracyjno-uchodźczej w Polsce – próba analizy, W: E. Grudziewska, M. Mikołajczyk, J. Zozula (red.), Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych, (s. 245-264). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
13.
Statystyki azylowe w Polsce. Pobrane z: https://www.unhcr.org/pl/3234-....
 
14.
Szydlak, P., E. Nowicka, (1996). Swoi i obcy. Granice jawne i ukryte W: E. Nowicka, J. Nawrocki (red.), Inny-obcy-wróg (s. 185-219). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
15.
Ustawa z dnia z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2003 nr 128 poz. 1176).
 
16.
Żmigrodzki, P. (red.) (2007). Wielki Słownik Języka Polskiego, Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Pobrane z: https://wsjp.pl/index.php?id_h....
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081