PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WPŁYW REKLAM TELEWIZYJNYCH NA MŁODYCH KONSUMENTÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
2
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agnieszka Anna Siedlecka   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Data nadesłania: 30-10-2020
Data ostatniej rewizji: 14-01-2021
Data akceptacji: 14-01-2021
Data publikacji: 02-03-2021
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(4):135–146
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Jednym z narzędzi marketingowych o dużej skali zasięgu jest reklama telewizyjna. Celem artykułu jest analiza oddziaływania i postrzegania reklamy telewizyjnej przez młodych konsumentów. Materiał i metody: Będące podstawą niniejszego opracowania badania zostały przeprowadzone grupie 1224 młodych konsumentów w wieku 9–12 lat na terenie miasta Biała Podlaska, w okresie grudzień 2019–styczeń 2020. Wyniki: W opinii respondentów, reklama nie ma istotnego wpływu na dzieci. Najmłodsi, uczestnicząc w zakupach, wpływają jedynie w niewielkim stopniu na to, co dorośli kupują. Dzieci zbyt dużo czasu poświęcają w ciągu dnia na oglądanie telewizji, jak i samych reklam. Przez to ich kontakt z nadawanymi w telewizji, przyciągającymi wzrok niezależnie od wieku blokami reklamowymi jest nieunikniony. Wnioski: Młodzi konsumenci, mimo że spędzają znaczną ilość czasu na oglądaniu telewizji, nie lubią emitowanych tam reklam. Mimowolnie jednak oglądają reklamy, zapamiętują, co zostało w nich pokazane i w trakcie zakupów dostrzegają reklamowane produkty. Nie starają się nakłaniać rodziców do ich zakupu, co wykazują wyniki przeprowadzonych badań.
 
REFERENCJE (24)
1.
Altkorn, J. (red.). (2004). (red.), Podstawy marketingu, Kraków, Instytut Marketingu, Kraków 2004.
 
2.
Badassarre, F., Campo, R., Falcone A., (2016). Food for Kids: How Children Influence their Parents Purchasing Decicions, „Journal of Advertising”, Volumne 45, Issue 5, p. 596-609.
 
3.
Bartosik-Purgat, M., (2009). Ważność potrzeb młodych konsumentów europejskich, w: Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu, PWE, Warszawa 2009, s. 478–486.
 
4.
Błasik, K., (2019). Jak reklama wpływa na dziecko, Pobrane z: http://www.przedszkola.edu.pl/... [10.12.2019].
 
5.
Dahlen, M., Rosengren, S., (2016). If Advertising Won't Die, What Will It Be? Toward a Working Definition of Advertising, „Journal of Advertising”, Volumne 45, Issue 3, p. 334-345.
 
6.
Dziennik Ustaw z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji, poz. 805, art. 16a.
 
7.
Główny Urząd Statystyczny, Budżet czasu ludności 2013. Część II, , Warszawa 2016.
 
8.
Główny Urząd Statystyczny, Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 31 XII, Warszawa 2019.
 
9.
Gołębiewski, M., (2007). Nowoczesne formy promocji, Rzeszów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., Rzeszów, 2007.
 
10.
Grzegorczyk, A., (2010). Reklama, Warszawa, Wydawnictwo PWE., . Warszawa 2010.
 
11.
Hałdys, K., (2007). Reklama telewizyjna, i system ochrony nieletnich przed jej oddziaływaniem, „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie” 2007, nr 1(3), s. 198–221.
 
12.
Kieżel, E. (red.). (2004). (red.), Racjonalność konsumpcji zachowań konsumentów, Warszawa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2004.
 
13.
Kossowski, P., (1999). Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1999.
 
14.
Napierała, M., (2012). Filozofia reklamy. Historia, psychologia, techniki., Kraków, Wydawnictwo Petrus, . Kraków 2012.
 
15.
Olejniczuk-Merta, A. (red.), (2007). Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo PWE.
 
17.
Rochmińska, A., (2011). Centra handlowe – miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2011, nr 11, s. 207–2017.
 
18.
Ryłko-Kurpiewska, A., (2008). Dzieci jako odbiorcy reklam telewizyjnych, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 
19.
Sanecka, E., (2013). Manipulacja w reklamie telewizyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży, „Kwartalnik Naukowy Kultura-Media-Technologia” 2013, nr 13.
 
20.
Singh, S., (2013). Impact of tv advertisement on youth purchase decision-literature review, „International Monthly Refereed Journal of Research In Management &Technology”, Volumen II, p.148-153.
 
21.
Sulima, P., Wpływ telewizji na małe dzieci. Pobrane z:, http://fdds.pl/baza_wiedzy/wpl... [01.12.2019].
 
22.
Szczęsna, E., (2003). Poetyka reklamy, Warszawa, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003.
 
23.
Wolny, R., (2009). Młodzi konsumenci szansą dla przedsiębiorstw usługowych, Marketing i Rynek, nr 8, s. 30-34.
 
24.
Żelazna, K. Kowalczuk, I., (2003). Zachowania młodych konsumentów na rynku napojów bezalkoholowych, „Acta Scientarium Polonorum Oeconomia” 2(1), s. 127-134.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081