PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYCHOWAWCZA WARTOŚĆ PRACY W ŚWIETLE ENCYKLIKI LABOREM EXERCENS
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Beata Jakimiuk   

Beata Jakimiuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: bjakimiuk@kul.pl, tel.: 81 454 53 19
Data publikacji: 23-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):29–36
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wykonywanie pracy łączy się z rozwijaniem wiedzy i umiejętności, kompetencji społecznych i osobistych, formowaniem charakteru, co prowadzi do samowychowania wykonującego ją człowieka. Celem opracowania jest ukazanie wymiaru wychowawczego pracy na podstawie encykliki Jana Pawła II Laborem Exercens oraz zwrócenie uwagi na wartości związane z pracą traktowaną jako obszar rozwoju człowieka i jego człowieczeństwa. W związku z tym w opracowaniu zostaną zaprezentowane zagadnienia dotyczące wychowania i samowychowania w aspekcie przygotowania do pracy i wykonywania pracy oraz powiązanych z tym wartości, a także refleksje na temat pracy jako źródła kształtowania podmiotowości człowieka. Opracowanie ma charakter rozważań teoretycznych przeprowadzonych na podstawie analizy treści encykliki papieskiej oraz literatury dotyczącej zagadnień związanych z wychowaniem, wartościami, kształtowaniem podmiotowości, pedagogiką pracy.
 
REFERENCJE (32)
1.
Bartnik Cz. (1991), Praca jako wartość humanistyczna. [nakł. autora], Lublin.
 
2.
Brezinka W. (2007), Wychowywać dzisiaj: zarys problematyki. Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
3.
Chałas K. (2003), Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja. T.1. Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Lublin – Kielce.
 
4.
Czerepaniak-Walczak M. (2006), Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
5.
Dziewiecki M. (1998), Wychowanie ku wartościom. Cz. 1-3. Wychowawca, nr 9, s. 4-6; nr 10, s. 20-21, nr 11, s. 12-13.
 
6.
Gałkowski J. W. (2012), Człowiek, praca, wartości. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
7.
Gurycka A. (1979), Struktura i dynamika procesu wychowawczego. PWN, Warszawa.
 
8.
Jan Paweł II (1986), Laborem exercens, W: J. Gałkowski (red.), Laborem exercens. Tekst i komentarze. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 7-54.
 
9.
Jan Paweł II (1994), List do rodzin GRATISSIMAM SANE. Z okazji Roku Rodziny 1994, http://www.opoka.org.pl/biblio... (dostęp: 30.04.2015).
 
10.
Jan Paweł II (1997), Przemówienie do młodzieży w Poznaniu, Poznań 03.06.1997, W: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. IX. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Część I. Polska. Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 697-701.
 
11.
Jan Paweł II (2007), Praca jest dobrem człowieka. Przemówienie w ośrodku „Willson Training Centre”, Hobart, 27.11.1986, W: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Tom XIII. Homilie i przemówienia z pielgrzymek. Azja, Afryka, Australia i Oceania. Wydawnictwo M, Kraków, s. 1010-1013.
 
12.
Kofta M. (1989), Orientacja podmiotowa: zarys modelu. W: A. Gurycka (red.), Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży, T. 1. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 35-64.
 
13.
Kołodziejska D. (2001), Kształtowanie poczucia podmiotowości. Edukacja i Dialog, nr 2, s. 8-11.
 
14.
Kunowski S. (2004), Podstawy współczesnej pedagogiki. Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa.
 
15.
Kwiatkowski S. M. (2007), Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna, W: S. M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Pedagogika pracy. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 13-22.
 
16.
Lipiec J. (1997), Wolność i podmiotowość człowieka. FALL, Kraków.
 
17.
Łobocki M. (1993), Pedagogika wobec wartości, W: B. Śliwerski (red.), Kontestacje pedagogiczne. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków, s. 125-135.
 
18.
Nowacki T. (2004), Leksykon pedagogiki pracy. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 
19.
Pielkowa J. A. (1996), Wychowanie jako wartość, W: J. Żebrowski (red.) Edukacja w społeczeństwie obywatelskim i system wartości. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk, s. 51-58.
 
20.
Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
21.
Skrzypniak R. (2001), Transmisja międzypokoleniowa wartości wychowawczych w rodzinie. Roczniki Socjologii Rodziny, t. XIII. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 149-160.
 
22.
Solak A. (2011), Człowiek jako podmiot pracy w Laborem Exercens Jana Pawła II. Forum Pedagogiczne, nr 1, s. 73-80.
 
23.
Sośnicki K. (1964), Istota i cele wychowania. Nasza Księgarnia, Warszawa.
 
24.
Sośnicki K. (1967), Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
 
25.
Szabała H. (1997), Gorzki smak wolności, W: H. Szabała (red.), Deklinacje wolności, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 12-25.
 
26.
Tischner J. (2002), Polski kształt dialogu. Znak, Kraków.
 
27.
Wiatrowski Z. (2000), Podstawy pedagogiki pracy. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz.
 
28.
Wiatrowski Z. (2012), Początki, rozwój i aktualny stan pedagogiki pracy w Polsce. Cz. I. Relacja i refleksja okolicznościowa z okazji 40-lecia Pedagogiki Pracy. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 2 (77), s. 7-13.
 
29.
Wielecki K. (2003), Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
30.
Wojtyła K. (1969), Osoba i czyn. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków.
 
31.
Wołk Z. (2013), Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
32.
Woroniecki J. (1986), Katolicka etyka wychowawcza. T. 1. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081