PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zachowania zdrowotne a intensywność użytkowania Facebooka wśród studentów
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Wojciech Marcin Czerski   

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Narutowicza 12, 20-004, Lublin, Polska
Data nadesłania: 07-01-2021
Data ostatniej rewizji: 26-03-2021
Data akceptacji: 29-03-2021
Data publikacji: 31-05-2021
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(1):30–47
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem pracy była analiza intensywności użytkowania Facebooka w odniesieniu do deklarowanych zachowań zdrowotnych. Materiał i metody: Badaniami objęto 226 studentów w wieku 19-24 lat. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego wykorzystując skale diagnostyczne: IZZ Z. Juczyńskiego oraz KIUF J. Kusia i M. Szulżyckiego. Wyniki: Wyniki badań wskazują na niski i przeciętny poziom zachowań zdrowotnych, przy jednoczesnym przeciętnym poziomie intensywności użytkowania Facebooka. Występuje tu również ujemna korelacja pomiędzy wymiarem „Facebook jako nieodzowny element życia” a wynikiem globalnym i większością wymiarów zachowań zdrowotnych (IZZ). Wnioski: 1. Zachowania zdrowotne studentów są na pograniczu przeciętnego i niskiego, a średni wynik KIUF wskazuje na przeciętny poziom intensywności użytkowania Facebooka. 2. Wyższy poziom zachowań zdrowotnych wykazują osoby, które intensywnie korzystają z Facebooka.
 
REFERENCJE (39)
1.
Abel, J. P., Buff, C. L., & Burr, S. A. (2016). Social Media and the Fear of Missing Out: Scale Development and Assessment. Journal of Business & Economics Research (JBER), 14(1), 33–44. https://doi.org/10.19030/jber.....
 
2.
Andruszkiewicz, A., & Basińska, M. (2009). Zachowania zdrowotne osób uzależnionych od nikotyny. Przegląd Lekarski, 10(66), 783–785.
 
3.
Bajcar, E. A., & Abramciów, R. (2011). Zachowania zdrowotne – rola zmiennych poznawczych w procesie formowania intencji zmiany zachowania. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, LXIV, 175–185.
 
4.
Bhattacharya, S., Bashar, M. A., Srivastava, A., & Singh, A. (2019). NOMOPHOBIA: NO MObile PHone PhoBIA. Journal of Family Medicine and Primary Care, 8(4), 1297–1300. https://doi.org/10.4103/jfmpc.....
 
5.
Biernat, S. (2015). Wpływ rozwoju technologii informatycznych na społeczeństwo XXI wieku. W A. Jastriebow & K. Worwa (Red.), Zastosowania technologii informatycznych—Teoria i praktyka (s. 207–214). Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.
 
6.
Creswell, J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych: Metody jakościowe, ilościowe i mieszane (J. Gilewicz, Tłum.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
7.
Czerski, W. (2018). Nomofobia—Szczególnie groźna odmiana uzależnienia od telefonu komórkowego. Edukacja - Technika - Informatyka, 9(3), 212–217. https://doi.org/10.15584/eti.2....
 
8.
Czerski, W. M. (2020). Intensywność użytkowania Facebooka a kompetencje społeczne i rozumienie emocji wśród młodych dorosłych. Rozprawy Społeczne, 14(1), 26–42. https://doi.org/10.29316/rs/11....
 
9.
Czerski, W. M., & Gonciarz, E. (2017). Ryzyko uzależnienia studentów od mediów społecznościowych na przykładzie Facebooka. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 36(4), 133–152. https://doi.org/10.17951/lrp.2....
 
10.
Duda, M. (2016). Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
11.
Duda, M. (2020). Fatigue and Health Behaviour of Ill Youth from Rural and Urban Areas. Journal of Education, Technology and Computer Science, 1(31), 95–99. https://doi.org/10.15584/jetac....
 
12.
Duda, M., & Czerski, W. M. (2018). Nowe uzależnienia XXI wieku jako problem zdrowotny. W D. Zbroszczyk (Red.), Wybrane problemy i zagrożenia bezpieczeństwa człowieka (s. 9–29). Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.
 
13.
Furmanek, W. (2014). Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych. Dydaktyka informatyki, 9, 20–48.
 
14.
Furmanek, W. (2016). Współczesność – zagrożenia dotyczące świata wartości. Studia Paedagogica Ignatiana, 19(1), 125–156. https://doi.org/10.12775/SPI.2....
 
15.
Gogołek, W. (2015). (Nie)bezpieczny wymiar IT w edukacji. W W. Czerski & R. Wawer (Red.), Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych (s. 105–116). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
16.
Hajost, J. (2017, sierpień 9). Jak media społecznościowe wpływają na psychikę? https://www.komputerswiat.pl/a....
 
17.
Humeniuk, E., Dąbska, O., Pawlikowska-Łagód, K., & Rumińska, M. (2018). Ocena wybranych zachowań zdrowotnych młodzieży z terenu Polski Środkowo-Wschodniej. Rozprawy Społeczne, 12(2), 73–81. https://doi.org/10.29316/rs.20....
 
18.
Izdebski, P., & Kotyśko, M. (2016). Problemowe korzystanie z nowych mediów. W B. Habrat (Red.), Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne (s. 219–304). Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 
19.
Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych.
 
20.
Kaleta, K., & Mróz, J. (2012). Percepcja relacji interpersonalnych a pozytywne zachowania zdrowotne dorosłych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 4(93), 779–784.
 
21.
Kowalski, P. (2018). Obraz samego siebie a zachowania zdrowotne młodzieży studiującej. Rocznik Lubuski, 44(2a), 297–311.
 
22.
Kropornicka, B., Olszak, C., & Szymczuk, E. (2015). Zachowania zdrowotne studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zależności od miejsca zamieszkania. Rozprawy Społeczne, 9(2), 58–64.
 
23.
Kubińska, Z., & Pańczuk, A. (2016). Zachowania zdrowotne nauczycieli wychowania fizycznego jako element kompetencji zdrowotnych. Rozprawy Społeczne, 10(3), 78–85.
 
24.
Kuś, J., & Szulżycki, M. (2014). Kwestionariusz Intensywności Użytkowania Facebooka (KIUF) – opis procedury konstrukcji oraz przedstawienie wyników badania pilotażowego. W M. Wysocka-Pleczyk & K. Tucholska (Red.), Człowiek zalogowany. 2, Wirtualne społeczności (s. 59–67). Biblioteka Jagiellońska.
 
25.
Kuźmińska-Sołśnia, B. (2014). Nowoczesne technologie informatyczne – możliwości i zagrożenia. Dydaktyka informatyki, 9, 72–81.
 
26.
Lipski, J. (2013, sierpień 15). Dlaczego ludzie kochają social media? Marketing, Książki & Życie. https://jaceklipski.pl/2013/08....
 
27.
Nowicki, G. J., Zboina, B., Kocka, K., Ślusarska, B., Bartoszek, A., & Wiśniewska, A. (2018). Zakres rozumienia pojęcia „zachowania zdrowotne” oraz uwarunkowania aktywności zdrowotnej człowieka. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, 11(1), 372–387. https://doi.org/10.33674/acta_....
 
28.
Ostrowska, A. (1999). Styl życia a zdrowie: Z zagadnień promocji zdrowia. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
 
29.
Radosz, Z., Tomaszewska-Kumela, P., Paplaczyk, M., & Gruszczyńska, M. (2020). Zachowania zdrowotne studentów kierunków medycznych. Rozprawy Społeczne, 14(2), 151–164. https://doi.org/10.29316/rs/12....
 
30.
Ropski, J. (2012). Elektroniczne uzależnienia współczesnej młodzieży. W S. Bębas, J. Plis, & J. Bednarek (Red.), Patologie w cyberświecie (s. 411–426). Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.
 
31.
Serwis społecznościowy. (2018). https://sjp.pwn.pl/sjp/serwis-....
 
32.
Sęk, H. (2008). Zdrowie behawioralne. W J. Strelau (Red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (T. 3, s. 533–553). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
33.
Siedlecka, M., & Żukiewicz-Sobczak, W. (2018). Wiedza pacjentów przychodni rejonowej POZ w Białej Podlaskiej na temat czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego a ich zachowania zdrowotne. Rozprawy Społeczne, 12(3), 79–83. https://doi.org/10.29316/rs.20....
 
34.
Spitzer, M. (2016). Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie (M. Guzowska, Tłum.). Wydawnictwo Dobra Literatura.
 
35.
Sygit, M. (2017). Zdrowie publiczne. Wolters Kluwer Polska.
 
36.
Tomczyk, Ł. (2018). FOMO (Fear of Missing out) – wyzwanie diagnostyczne i edukacyjne. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 37(3), 139–150. https://doi.org/10.17951/lrp.2....
 
37.
Warzecha, K. (2016). Smartfon w edukacji i komunikacji młodzieży gimnazjalnej a zagrożenie fonoholizmem. Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 345–357. https://doi.org/10.18276/epu.2....
 
38.
Woynarowska, B., & Woynarowska-Sołdan, M. (2016). Słowniczek podstawowych pojęć. W B. Woynarowska (Red.), Szkoła promująca zdrowie: Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia (s. 97–101). Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
39.
Zwoliński, A. (2014). Uzależnienie „ekranowe” jako współczesne zagrożenie dla rodziny. Labor et Educatio, 2, 247–270.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081