PL EN
EXPECTATIONS FOR THE TEACHER AND HIS ROLE IN THE COUNTRYSIDE ENVIRONMENTȃIN LIGHT OF EXPRESSIONS OF STUDENTS OF PEDAGOGY BORN AND RAISED IN THE COUNTRYSIDE
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Justyna Miko-Giedyk   

Justyna Miko-Giedyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: jumiko@o2.pl, tel. (41) 349-72-94
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(3):48-56
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The issue of the role of teachers in rural areas is now particularly important because of the growing importance of the institution of school for the local community. In small towns in rural schools today are often the only remaining public institutions, lonely centers of culture and education. In the literature attributed to the schools and teachers of great importance in the development of the local environment and social inclusion. It seems important, therefore, the question of how rural residents perceive the teacher learning in their village, what qualities attributed to him, and what tasks put before him . Answers to these questions provide a written analysis of the expression of inhabitants of rural areas, about their expectations of the role of the teacher in their local environment, which will be presented in this text. This text consists of an introduction, theoretical considerations of the changes in the social role of the teacher in a rural environment, presentation of the results of empirical research and a summary and conclusions.
 
REFERENCES (38)
1.
Aleksander T. (1995), Optymalizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły poprzez wykorzystanie sił społecznych środowiska lokalnego. W: A. Jopkiewicz (red.), Edukacja i rozwój. Jaka szkoła? Jaki nauczyciel? Jakie wychowanie? Wydawnictwo WSP w Kielcach, Kielce, s. 86-93.
 
2.
Assunção Flores M. (2014), Przywództwo nauczycieli w czasach pełnych wyzwań. W: S. M. Kwiatkowski, J. Madalińska-Michalak (red.), Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania. Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa, s. 167-186.
 
3.
Dróżka W. (1991), Nauczyciel w środowisku wiejskim. Działalność społeczna i samokształcenie. Wydawnictwo WSP, Kielce.
 
4.
Dróżka W. (1997), Młode pokolenie nauczyciel. Studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych. Wydawnictwo WSP, Kielce.
 
5.
Dróżka W. (1999), Rola i pozycja społeczna nauczyciela w środowisku wiejskim –na podstawie pamiętników młodych nauczycieli. W: M. Meducka (red.), Wokół „syzyfowych prac”. Problemy edukacji wiejskiej w Polsce w XIX i XX wieku. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 127-150.
 
6.
Dróżka W. (2002), Nauczyciel. Autobiografia. Pokolenia. Studia pedeutologiczne i pamiętnikarskie. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 
7.
Dróżka W. (2003), Nauczycielska dojrzałość. Średnie pokolenie nauczycieli wobec zmiany społeczno-edukacyjnej w Polsce w świetle badań autobiograficznych. „Edukacja” nr 2, s. 92-97.
 
8.
Dróżka W. (2008), Generacja wielkiej zmiany. Studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich 2004. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.
 
9.
Dróżka W. (2010), Nauczyciel pod presją nierówności społeczno-edukacyjnych (Na kanwie pamiętników średniego pokolenia nauczycieli 2004). W: R. Kwiecińska, M. J. Szymański (red.), Nauczyciel wobec zróżnicowań społecznych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 106-123.
 
10.
Dudzikowa M. (2001), Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Impuls, Kraków.
 
11.
Dudzikowa M. (2007), Pomyśl siebie. Minieseje dla wychowawców klasy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
12.
Ferenz K. (2000), Oczekiwania rodziców wobec szkoły w małych społecznościach lokalnych. W: G. Miłkowska-Olejniczak, K. Uździecki (red.), Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych. Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra, s. 187-194.
 
13.
Giza T. (2002), Wspieranie uzdolnień uczniów w małych środowiskach. W: B. Matyjas (red.), Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce, t. I, s. 235-242.
 
14.
Klus-Stańska D. (2013), dyskusja panelowa na VII Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym, Pozór w edukacji – dyskusja. W: M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Impuls, Kraków, s. 436-440.
 
15.
Kopaliński W. (1967), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. WP, Warszawa.
 
16.
Kotusiewicz A. A. (2003), Nauczyciel w gminie. Metafizyka i empiria. W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki (red.), Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów. WSP ZNP, Warszawa, s. 207-210.
 
17.
Kozińska-Bałdyga A. (2004), Mała szkoła. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, tom III, Warszawa, 27-33.
 
18.
Kwiatkowska H. (2005), Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
19.
Kwiatkowska H. (2012), Pedeutologia. Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.
 
20.
Kwiatkowski S. M. (2008), Oczekiwania społeczne wobec nauczycieli – w kierunku szlachetnej utopii. W: B. Muchacka, M. Szymański (red.) Nauczyciel w świecie współczesnym. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 27-30.
 
21.
Kwilecki A. (1960), Rola społeczna nauczyciela na Ziemiach Zachodnich w świetle pamiętników nauczycieli osadników. Instytut Zachodni, Poznań.
 
22.
Łopuszański T. (1927), Zawód nauczyciela. Warszawa.
 
23.
Madalińska-Michalak J. (2012), Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
24.
Mendel M. (2005), Animacja współpracy środowiskowej na wsi. W: M. Mendel (red.), Animacja współpracy środowiskowej na wsi. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 16-29.
 
25.
Miko-Giedyk J. (2014a), Prywatno-publiczne zaplątanie – palący problem współczesnych nauczycieli. W: H. Kwiatkowska (red.), Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej. W druku.
 
26.
Miko-Giedyk J. (2014b),, Zróżnicowanie funkcjonowania szkół wiejskich a udział nauczycieli w wyrównywaniu szans edukacyjnych. Studium empiryczne gmin wiejskich w powiecie kieleckim. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce. W druku.
 
27.
Miłkowska-Olejniczak G. (2002), Na pomoc dziecku i rodzinie, czyli o przygotowaniu nauczycieli do pracy wychowawczej w środowisku lokalnym. W: E. Kozioł, E. Kobyłecka (red.), W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 275-282.
 
28.
Nauczycielska dojrzałość. Pamiętniki średniego pokolenia nauczycieli 2004 (2005). Wybór, opracowanie i posłowie W. Dróżka, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 
29.
Osobowość nauczyciela (1959), W. Okoń (red.). PZWS, Warszawa.
 
30.
Papież J. (2006), Przemiany warunków socjalizacyjno-edukacyjnych na wsi. Badania panelowe. Impuls, Kraków.
 
31.
Sielatycki M. (2005), Młodzi i starsi obywatele w polskiej szkole. Uwagi na rozpoczęcie Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej w Polsce. 27stycznia 2005, http://www.ereo.codn.edu.pl/in..., 07.09.2013.
 
32.
Sławecki T. (2000), Stan i perspektywy oświaty na wsi. „Nowa Szkoła”, nr 9, Wydawca: Korporacja Polonia, Warszawa, s. 9-11.
 
33.
Styk J. (2013), Wybrane wypowiedzi uczestników debaty. W: Polska wieś 2012. Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju. Raport o stanie wsi, Biuletyn Forum Debaty Publicznej nr 23, Wydawca: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej s. 63.
 
34.
Szafraniec K. (2002), Polskie residuum systemowe, czyli pytanie o rolę wsi i chłopów w procesach przekształceń ustrojowych. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, Komitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN.
 
35.
Szafraniec K. (2011), Raport „Młodzi 2011”. Warszawa.
 
36.
Szafraniec K. (2013), Wybrane wypowiedzi uczestników debaty. W: Polska wieś 2012. Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju. Raport o stanie wsi, Biuletyn Forum Debaty Publicznej nr 23, Wydawca: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej s. 77-78.
 
37.
Tołwińska-Królikowska E. (2013), Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym – Nowe zadania szkoły? W: G. Mazurkiewicz. (red.), Przywództwo i zmiana w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 141-153.
 
38.
Wróbel Sz., Nawrocki R. (2010), Szkoła jako fikcja i inne szkice z filozofii edukacji. Wydawca: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Poznań-Kalisz.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top