PL EN
ROLE OF A TEACHER IN THE DEVELOPMENT OF CHILD’S SPEECH
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Beata Wołosiuk   

Beata Wołosiuk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska e-mail: beata@wolosiuk.com, tel. (83) 344-99-11
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(3):14-19
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Speech performs an important function in the life of any human being. Apart from communicative function it has a key meaning for the empirical and social development. A teacher must be, above all, the role model for the correct speech. The presented article discusses the features that any teacher’s speech ought to possess. Conditions of appropriate voice emission and the principles of voice hygiene were elaborated on. The subsequent part contains the most frequently occurring speech disorders and their consequences. The attention was paid to the fact that speech disorders may be the cause of difficulties at school which most often are noticeable within difϐiculties in reading and writing. Subsequently, tasks of a teacher when it comes to children with speech disorders were discussed, considering preventive actions.
 
REFERENCES (19)
1.
Borkowska A., Tarkowski Z. (1990), Kompetencja językowa i komunikacyjna dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. W: B. Adamczyk, Z. Tarkowski (red.), Współczesne trendy w logopedii. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 35-42.
 
2.
Byrne R. (1989), Pomówmy o zacinaniu. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
 
3.
Grabias S. (1994), Logopedyczna klasyϔikacja zaburzeń mowy, „Audiofonologia”. nr 6, s. 7-22.
 
4.
Grabias S. (1996), Typologia zaburzeń mowy. Narastanie refleksji logopedycznej. „Logopedia” 1996, nr 23, s.87 –88.
 
5.
Jastrzębowska G. (2003), Dyslalia. W: T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi. T. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole , s.143-175.
 
6.
Kulas H. (1990), Sytuacja szkolna dzieci jąkających się. „Psychologia Wychowawcza”, 5, s. 331-343.
 
7.
Maniecka-Aleksandrowicz B., A. Domeracka-Kołodziej A. (2006), Medyczne aspekty emisji głosu nauczycieli. W: M. Przybysz-Piwko (red.), Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa, s. 7-22.
 
8.
Minczakiewicz E. (1993)., Zaburzenia mowy i ich odbicie w piśmie uczniów młodszych klas szkoły specjalnej dla lekko upośledzonych umysłowo. „Logopedia”, 20, s. 113-119.
 
9.
Przybysz-Piwko M. (2005), Trudności w pisaniu u dzieci z nieukończonym i zaburzonym rozwojem mowy w świetle analizy lingwistycznej. Wnioski dla praktyki logopedycznej i pedagogicznej. W: M. Młynarska, T. Smerek (red.), Logopedia. Teoria i praktyka. Agencja Wydawnicza a linea, Wrocław, s. 258-269.
 
10.
Rodak H. (1992), Terapia dziecka z wadą wymowy. Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, Warszawa.
 
11.
Sachajska E. (1987), Uczymy poprawnej wymowy. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
12.
Sawa B. (1990), Dzieci z zaburzeniami mowy. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
13.
Sawa B. (1992), Uwarunkowania i konsekwencje psychologiczne zaburzeń mowy u dzieci. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
14.
Skorek E. M. (2001), Oblicza wad wymowy. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
15.
Słodowik–Rycaj E. (2000), O mowie dziecka. Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
16.
Styczek I. (1979), Logopedia, PWN, Warszawa.
 
17.
Walencik-Topiłko A. (2009), Głos jako narzędzie Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk.
 
18.
Węgierska K. (2007), Profilaktyka logopedyczna w edukacji przedszkolnej. „Wychowanie na co dzień”, nr 6, s. 8-11.
 
19.
Wójtowiczowa J. (1997), O wychowaniu językowym. Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top