PL EN
REALIZACJA IDEI INTEGRACJI W DZIAŁALNOŚCI SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK BDNP W OŚRODKU INTEGRACYJNYM W DĘBICY W ŚWIETLE SYSTEMU WYCHOWANIA BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data publikacji: 25-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(2):70-85
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Edmund Bojanowski stworzył dynamiczny, spójny, otwarty system wychowania o szerokim i zintegrowanym zakresie działania. U jego podstaw leży chrześcijańska koncepcja człowieka, a pełny rozwój osoby ludzkiej dokonuje się na drodze jej integralnego wychowania i formacji. Integralność wychowania dotyczy ujmowania osoby we wszystkich wymiarach i całości jej życia, warunków rozwoju i działań, kontekstu czasowego i przestrzennego. Rozwiązanie systemowe służy realizacji idei ochrony osoby w relacjach z innymi budowanych dzięki integracji międzypokoleniowej na wzór rodziny. Taki rodzaj integracji dotyczy nie tylko sytuacji trudnych, obejmuje całość życia społecznego, z troską o najsłabszych jego członków – dzieci, seniorów, chorych, ubogich moralnie i materialnie. Integracja tej zróżnicowanej grupy dotyczy wielu płaszczyzn – różnic stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umysłowej, wieku, statusu materialnego i kulturowego, uzdolnień i umiejętności. Przykładem realizacji tak rozumianej integracji jest Ośrodek Integracyjny Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy. W jego skład wchodzą: przedszkole integracyjne, świetlica profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży oraz dom dziennego pobytu dla osób starszych i samotnych.
 
REFERENCJE (6)
1.
Archiwum Główne Służebniczek Dębickich w Dębicy (AGSD), Notatki Edmunda Bojanowskiego (B).
 
2.
Smoll A. (1969), Psychologiczne podstawy metod wychowania w systemie ochronkowym Edmunda Bojanowskiego (1814 – 1871). Maszynopis, Lublin.
 
3.
Smoll A. (1991), Analiza psychologiczna poglądów pedagogicznych Edmunda Bojanowskiego, W: Sługa Boży Edmund Bojanowski i jego troska o człowieka, Grabonóg, s. 24 - 39.
 
4.
Regulamin Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyki Nadziei” w Dębicy, ul. Krakowska 15.
 
5.
Statut Ochronki Sióstr Służebniczek BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Dębicy, ul. Krakowska 15.
 
6.
Statut Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” z siedzibą w Dębicy, ul. Krakowska 15.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top