PL EN
SHORT COMMUNICATION
CONDITIONING AND DIFFICULTIES IN PROECOLOGICAL EDUCATION IN POLISH SCHOOLS IN THE OPINION OF STUDENTS (REPORT FROM THE RESEARCH)
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Sebastian Sobczuk   

Sebastian Sobczuk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: sobczuk.s@gmail.com, tel: 83 344 99 15
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(2):47-57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Environmental crisis has been an ongoing challenge for modern education. Human education, including proecological education, depends on many factors, which in the contemporary reality undergo very dynamic changes. The school has to watch over and be open to these changes, therefore, it is necessary for the observation of educational effectiveness in this regard to be thorough and unceasing. The aim of this study was to show the current state of implementation (determinants and difϐiculties) of proecological education in Polish schools, based on a survey of students from the Biała Podlaska county. The study was conducted using the method of diagnostic poll. The analysis of the collected data allowed to formulate some important conclusions about the difϐiculties and prospects of implementing the proecological school education. The identified problems also point out to the need for further research to be undertaken in the field of proecological education and its conditions in order to diagnose the changes which occur and may be made, and which need to be continually evaluated due to the concerns about the effectiveness of this field of education.
 
REFERENCES (13)
1.
Bonenberg M.M. (1992), Etyka środowiskowa. Założenia i kierunki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
2.
Budniak A. (2010), Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 
3.
Domka L. (2001), Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 
4.
Krąpiec M.A. (1979), Ja – człowiek. Zarys antropologii ϔilozoϔicznej. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
5.
Marek-Bieniasz A. (2001), Za i przeciw realizacji wartości ekologicznych, W: J.M. Dołęga i in. (red.), Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 281-287.
 
6.
Michałowski S.Cz. (1998), Dziecko. Przyroda. Wartości, W: B. Dymara i in. (red.), Dziecko w świecie przyrody – książka do wychowania proekologicznego. Oϐicyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 99-167.
 
7.
Nowak M. (2001), Wychowanie do wartości w kontekście pluralizmu. Roczniki Nauk Społecznych, z. 2, s. 13-20.
 
8.
Nowak S. (1973), Teorie postaw. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 
9.
Skolimowski H. (1991), Medytacje. Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 
10.
Sztumski W. (1999), Globalny kryzys ekologiczny i kształtowanie sumienia ekologicznego. Problemy Ekologii, nr 3, s. 102-104.
 
11.
Sztumski W. (2001), Enwironmentalizm i edukacja proekologiczna, W: J.M. Dołęga i in., Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w ϔilozoϔii i teologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 179-190.
 
12.
Tyburski W. (1999), Główne kierunki i zasady etyki środowiskowej, W: A. Papuziński (red.), Wprowadzenie do ϔilozoϔicznych problemów ekologii. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz, s. 91-132.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Załącznik 2: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów (klasy IV-VI), (Dz. U. z 2002 r., nr 51, poz. 458).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top