PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
CYBERPRZESTRZEŃ JAKO „FORUM” ODDZIAŁUJĄCE NA MŁODE POKOLENIA W REFLEKSJI JANA PAWŁA II
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Pawiak   

Anna Pawiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, e-mail: pawiak@ukw.edu.pl, tel.: 694 551 478
Data publikacji: 23-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):84–90
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Internet jako współczesne i wszechstronne medium pełni rolę zatłoczonej i tętniącej życiem przestrzeni, kuszącej swą tajemniczością. To miejsce porównane przez Jana Pawła II do „rzymskiego forum” ukazuje najlepsze i najgorsze strony ludzkiej natury. Jak podkreślał Papież, kryje w sobie nie tylko obietnice przygody, ale także niebezpieczeństwa. Celem pracy jest ukazanie oddziaływania Internetu na młodych ludzi, którzy wzrastali w czasie, gdy dokonywał się rozwój technologii. Cyberprzestrzeń będąca dla nich otwartym oknem na świat, daje możliwości odkrywania, poznawania, uczestniczenia i przeżywania w sferze relacji interpersonalnych, światopoglądu, samoświadomości oraz w sferze wartości. Niestety uczestniczenie w cyberprzestrzeni przez młodych ludzi całego świata nadal jest przywilejem, a nie prawem. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że zwiększą się istniejące już nierówności krajów uboższych, a przepaść w dziedzinie informacji i komunikacji będzie się nadal pogłębiać.
 
REFERENCJE (24)
1.
Andrzejewska A., Bednarek J. (2009), Człowiek w obliczu zagrożeń wirtualnego świata, W: L. Jakubowska-Malicka, A. Kobylarek, M. Pryszomont-Ciesielska (red.), Audiowizualność. Cyberprzestrzeń. Hipertekstualność. Ponowoczesne konteksty edukacji. Wydawnictwo „Atut”, Wrocław, s. 42-60.
 
2.
Gazeta Wyborcza, Listy do redakcji. Nastały czasy milczków, 26 stycznia 2002.
 
3.
Hayek F. A. (2003), Droga do zniewolenia. Wydawnictwo „Arcana”, Kraków.
 
4.
Jan Paweł II (1992), Orędzie na XXVI ŚDŚSP, Niech Bóg obdarzy mocą i wsparciem katolików działających w świecie środków społecznego przekazu! http://paulus.org.pl, (dostęp: 25.04.2015).
 
5.
Jan Paweł II (1999), Orędzie na XXXIII ŚDŚSP, Środki przekazu cenną pomocą dla tych, którzy szukają Ojca, http://paulus.org.pl, (dostęp: 25.04.2015).
 
6.
Jan Paweł II (2000), Orędzie na XXXIV ŚDŚSP, Głosić Chrystusa na progu nowego tysiąclecia, http://paulus.org.pl, (dostęp: 25.04.2015).
 
7.
Jan Paweł II (2001), Orędzie na XXXV ŚDŚSP, Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia w epoce globalnej komunikacji, http://paulus.org.pl, (dostęp: 25.04.2015).
 
8.
Jan Paweł II (2002), Orędzie na XXXVI ŚDŚSP. Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii. W: „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, n. 4/2002, s. 5-7.
 
9.
Jan Paweł II (2003), Orędzie na XXXVII ŚDŚSP. Środki społecznego przekazu w służbie prawdziwego pokoju w świetle encykliki ‚Pacem in terris’, http://paulus.org.pl, (dostęp: 25.04.2015).
 
10.
Jan Paweł II, (1985), Orędzie na XIX ŚDŚSP. Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży, http://www.janpawel2.org/index... pontyfikat-jp-ii/oredzia, (dostęp: 25.04.2015).
 
11.
Jan Paweł II, (1990), Orędzie na XXIV ŚDŚSP. Misja Kościoła w erze komputerów, http://www.janpawel2.org/index..., (dostęp: 25.04.2015).
 
12.
Kajdasz-Aouil M. (2007), Kwalifikacje zawodowe absolwentów ETI w opinii pracodawców – doniesienie z bada, W: M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski, E. Podoska-Filipowicz (red.), Edukacja techniczna i informatyczna: przygotowanie zawodowe, kwalifikacje, rynek pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 203-213.
 
13.
Krueger M. (1991), Artificial Reality. Reading, Mass. Addison-Wesley.
 
14.
Mayor F. (2001), Przyszłość świata. Wydawnictwo Fundacji Studiów i badań Edukacyjnych, Warszawa.
 
15.
Nowak M. (1999), Podstawy pedagogiki otwartej. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
16.
Pawiak A. (2014), Komunikacja międzyludzka w dobie globalizacji-za i przeciw, W: A. Karpińska, M. Zińczuk (red.), Dydaktyka refleksyjna o edukacyjnych priorytetach. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 266-279.
 
17.
Sieńko M. (2002), Człowiek w pajęczynie. Internet jako zjawisko kulturowe. Oficyna Wydawnicza „Atut”, Wrocław.
 
18.
Sitarski P. (2002), Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej. Wydawnictwo „Rabid”, Kraków.
 
19.
Steuer J. (1992), Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence.”Journal of Communication”, vol. 42, nr 4, s. 73-93.
 
20.
Tomaszewska-Lipiec R. (2014), Technologie informacyjno-komunikacyjne wyzwaniem nie tylko dla młodego pokolenia, W: J. Bednarek (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Wydawnictwo „Difin”, Warszawa, s. 52-90.
 
21.
Wallace P. (2001), Psychologia Internetu. Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań.
 
22.
Woolley B. (1993), Virtual Worlds. A Iourney in Hype and Hyperreality. Penguin Books, London.
 
23.
 
24.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081