PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Nielegalna migracja a handel ludźmi w Unii Europejskiej po 2012 roku
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marta Magdalena Hołdyńska   

Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Żytnia 39, 08-110, Siedlce, Polska
Data nadesłania: 12-02-2021
Data ostatniej rewizji: 14-05-2021
Data akceptacji: 14-05-2021
Data publikacji: 31-08-2021
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(2):70–83
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Artykuł jest próbą wstępnej oceny uwarunkowań, skali i trendów nielegalnej migracji do Unii Europejskiej po 2012 roku oraz jej przestępczego wykorzystania, w tym handlu ludźmi. Materiał i metody: W artykule wykorzystano publicznie dostępne dokumenty i dane EUROPOL, FRONTEX oraz Komisji Europejskiej. W badaniach nad przestępczym wykorzystaniem migracji w celu handlu ludźmi wykorzystano metodę analizy ilościowej i jakościowej. Wyniki: Liczba ofiar handlu ludźmi wykrywanych w Unii Europejskiej po 2012 roku utrzymywała się na względnie stałym poziomie, pomimo wzrostu liczby nielegalnych migrantów. Wnioski: Skuteczność przeciwdziałania przez Unię Europejską nielegalnej migracji i związanemu z nią handlowi ludźmi nie jest w pełni satysfakcjonująca.
 
REFERENCJE (28)
1.
Council of the European Union (2020), EU Policy Cycle to tackle organised and serious international crime 2018/2021 – EMPACT - Implementation monitoring – Factsheets of results 2019. Pobrane z: https://data.consilium.europa.....
 
2.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/lega....
 
3.
Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/Drekty....
 
4.
European Commission (2018), Data collection on trafficking in human beings in the EU. Pobrane z: https://ec.europa.eu/anti-traf....
 
5.
European Commission (2012-2016). The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016. Pobrane z: https://ec.europa.eu/anti-traf....
 
6.
Europol (2020), European Migrant Smuggling Centre 4th Annual Report. Pobrane z: https://www.europol.europa.eu/....
 
7.
Europol (2013), Serious and Organised Crime Threat Assessment. Pobrane z: https://www.europol.europa.eu/....
 
8.
Europol (2017), Serious and Organised Crime Threat Assessment. Pobrane z: https://www.europol.europa.eu/....
 
9.
Europol (2020). The challenges of countering human trafficking in the digital era. Pobrane z: https://www.europol.europa.eu/....
 
10.
Eurostat (2015), Statistical working papers, Trafficking in human beings. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/....
 
11.
Frontex (2014). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/asse....
 
12.
Frontex (2015). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/asse....
 
13.
Frontex (2016). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/asse....
 
14.
Frontex (2017). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/asse....
 
15.
Frontex (2018). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/asse....
 
16.
Frontex (2019). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/asse....
 
17.
Frontex (2020). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/asse....
 
18.
Gębska M. (2018), Migracje i handel ludźmi-ujęcie globalne i regionalne. W: P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa (s. 139-159). Warszawa: Difin.
 
19.
International Organization for Migration – IOM (2018), Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants in ACP Countries: Key Challenges and Ways Forward, Informing discussions of the ACP-EU Dialogue on Migration and Development. Pobrane z : https://publications.iom.int/s....
 
20.
Jasiński F., Krasznicki K. (2003), Walka z handlem ludźmi z perspektywy Unii Europejskiej, Państwo i Prawo.
 
21.
Lercel J. (2014). Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji w Unii Europejskiej. Stan prawny po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Poliarchia. Studenckie czasopismo naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielońskiego, nr 1(2), 103-126.
 
22.
Łabuz P., Michalski M. (2018), Przemyt i Handel Ludźmi w Unii Europejskiej. W: I. Malinowska, H. Marek, D. Myślińska, M. Pinkowicka (red.), Społeczne i Prawne Aspekty Handlu Ludźmi (s. 25-33). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 
23.
Łabuz P., Michalski M. (2018a), Zwalczanie nielegalnego przemytu ludzi i nielegalnej imigracji w prawie i praktyce państw. W: P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa (s. 76-84). Warszawa: Difin.
 
24.
Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (UNTOC)(Dz. U. 2005 nr 18 poz. 160). Pobrane z : http://isap.sejm.gov.pl/isap.n....
 
25.
Rubio Grundell L. (2015), EU Anti-Trafficking Policies: from Migration and Crime Control to Prevention and Protection. The Migration Policy Centre at the European University Institute - EUI. https://doi.org/10.2870/188504.
 
26.
Safjański T. (2018), Europol w walce z grupami przestępczymi organizującymi przerzut imigrantów do UE. W: P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa (s. 85-100). Warszawa: Difin.
 
27.
United Nations Office on Drugs and Crime (2018). Global Report in Trafficking in Persons 2018. Pobrane z: https://www.unodc.org/document....
 
28.
Wojnicz P. (2010), Handel ludźmi jako czarna strefa ekonomii w procesie migracji. Białostockie Studia Prawnicze, z. 8, s. 294-304.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081