ARTYKUŁ ORYGINALNY
UWARUNKOWANIA POTRZEB ZDROWOTNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ OSÓB STARSZYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Fizjoterapii, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Zofia Kubińska   

Zofia Kubińska, Zakład Fizjoterapii, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 105 Biała Podlaska 21-500, e-mail: zofiakubinska@wp.pl, tel.: 83 344 99 02.
Data publikacji: 18-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(1):57–63
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Celem pracy było poszukiwanie zależności pomiędzy uwarunkowaniami (płcią, miejscem zamieszkania, wykształceniem, wiekiem, samooceną stanu zdrowia, uczestnictwem w aktywności fizycznej oraz intensywnością wysiłku fizycznego w ramach wykonywanego zawodu), a potrzebami zdrowotnymi realizowanymi przez aktywność fizyczną. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w 2016 roku wśród 221 mieszkańców powiatu bialskiego i okolic w wieku 60-90 lat. W pracy zastosowano sondaż diagnostyczny z autorskim kwestionariuszem ankiety, w którym badani oceniali stopnie realizacji jedenastu potrzeb zdrowotnych poprzez podejmowaną obecnie aktywność fizyczną. Wyniki: Nie wykazano istotnego zróżnicowania stopnia realizacji potrzeb zdrowotnych względem płci oraz miejsca zamieszkania. Wykazano istotne zróżnicowanie względem wykształcenia a stopniem realizacji potrzeby aktywnej niepełnosprawności oraz rekreacji ruchowej; wiekiem a realizacją potrzeby profilaktycznej; samooceną stanu zdrowia a realizacją potrzeby prorodzinnej, profilaktycznej, ruchu, aktywności turystycznej, rekreacji ruchowej, medycznej i rehabilitacji; dotychczasowym uczestnictwem w aktywności fizycznej a potrzebą ruchu, antyinwolucyjną oraz profilaktyczną; intensywnością wysiłku fizycznego w ramach wykonywanego zawodu a potrzebą prorodzinną, aktywnej niepełnosprawności, rekreacji ruchowej oraz funkcjonalno-czynnościowej. Wnioski: Do uwarunkowań, które różnicują potrzeby zdrowotne realizowane przez aktywność fizyczną badanych seniorów należą: wykształcenie, wiek, stan zdrowia, wcześniejsze uczestnictwo w aktywności fizycznej oraz rodzaj wykonywanego zawodu pod względem intensywności wysiłku fizycznego. W żadnej z analizowanych potrzeb nie wykazano istotnego zróżnicowania w zależności od płci oraz miejsca zamieszkania badanych seniorów
 
REFERENCJE (25)
1.
Bień, B. (2002). Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych. W: B. Synak (red.), Polska starość (s. 35-77). Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 
2.
Bień, B. (2007). Proces starzenia się człowieka. W: T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska (red.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej (s. 42-46). Gdańsk: Via Medica.
 
3.
Błędowski, P. (2012). Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywa demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035. W: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), PolSenior Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (s. 11-23). Poznań: Wyd. Termedia. Pobrane z: http://212.87.21.2/polsenior/s....
 
4.
Burke, I., Jancey, J., Howat, P., Lee, A., Kerr, D., Shilton, T., Hills, A., Anderson, A. Physical activity and nutrition program for senior (PANS): protocol of a randomized controlled trial. BMC Publ Health, 10(1), 751. https://doi.org/10.1186/1471-2....
 
5.
Chipperfield, J.G. (2008). Everyday physical activity as a predictor of late-life morality. Gerontologist, 48(3), 349-357. https://doi.org/10.1093/geront....
 
6.
Cruz-Jentoft, A.J., Baeyens, J.P., Bauer, J.M., Boirie, Y., Cederholm, T., Landi, F., Martin, F.C., Michel, J.P., Rolland, Y., Schneider, S.M., Topinková, E., Vandewoude, M., Zamboni, M. (2010). Sarcopenia: Europen consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia In Older People. Age Ageing, 39(4), 412-423. https://doi.org/10.1093/ageing....
 
7.
Gordon, D.S., Carter, H., Scott, S. (1997). Profiling the care needs of the population with dementia: a survey in central Scotland. Int J Geriatr Psychiatry., 12(7), 753-759. https://doi.org/10.1002/(SICI)...<753::AID-GPS629>3.0.CO;2-9.
 
8.
Gosik, B. (2015). Rekreacja i aktywność ruchowa starszych osób. Przykład mieszkańców województwa łódzkiego. W: A. Janiszewska (red.), Jakość życia ludzi starych – wybrane problemy (s. 155-163). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 
9.
Kantanista, A., Król-Zielińska, M., Szeklicki, R., Dąbrowski, A., Rowiński, R., Osiński, W. (2013). Aktywność fizyczna osób starszych z Wielkopolski w świetle ogólnopolskich badań PolSenior. Gerontologia Polska, 21(4), 113-118.
 
10.
Kaźmierczak, U., Radzimińska, A., Dzierżanowski, M., Bułatowicz, I., Srtojek, K., Żukow, W. (2015). Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez osoby starsze. Journal of Education, Health and Sport, 5(1), 56-68. http://dx.doi.org/10.5281/zeno....
 
11.
Koprowiak, E., Nowak, B. (2007). Style życia ludzi starszych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Section D. Medicina, 62(Suppl.3), 372-375.
 
12.
Kostka, T. (2003). Programowanie aktywności ruchowej u osób starszych. Medicina Sportiva, 57(Suppl. 1), 37-44.
 
13.
Kostka, T. (2010). Aktywność fizyczna u osób w podeszłym wieku. W: P. Podolec (red.), Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. T.2 (s. 455-460). Kraków: Wyd. Medycyna Praktyczna.
 
14.
Kryszkiewicz, Cz. (2006). Aktywne życie seniorów warunkiem pomyślnego starzenia się. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 281-288). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
15.
Kubińska, Z., Pańczuk, A. (2018). Potrzeby zdrowotne realizowane przez aktywność fizyczną osób starszych. Rozprawy Społeczne, 12(1), 73-79. https://doi.org/10.29316/rs.20....
 
16.
Lampinen, P., Heikkinen, R.L., Kauppinen, M., Heikkinen, E. (2006). Activity as a predictor of mental well-being among older adults. Aging Ment Health, 10(5), 454–466. https://doi.org/10.1080/136078....
 
17.
Łysak, A., Walentukiewicz, A., Drabik, J., Dąbrowski, A., Rowiński, R. (2014). Aktywność fizyczna i niektóre jej uwarunkowania w populacji seniorów województwa pomorskiego. Hygeia Public Health, 49(3), 549-553.
 
18.
MacAuley, D. (2001). The potential benefits of physical activity in older people. Med. Sportiva, 5(4), 220-236.
 
19.
Marchewka, A., Dąbrowski, Z., Żołądź, J.A. (2013). Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i Rehabilitacja. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
20.
Mazurek, J., Szczygieł, J., Blaszkowska, A., Zgajewska, K., Richter, W., Opara, J. (2014). Aktualne zalecenia dotyczące aktywności ruchowej osób w podeszłym wieku. Gerontologia Polska, 22(2), 70-75.
 
21.
Nowak, M., Rynkiewicz, T., Umiastowska, D. (2009). Zdrowotne uwarunkowania sprawności fizycznej kobiet w różnym wieku. W: D. Umiastowska (red.), Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 13. (Seria: Monografie) (s. 488-499). Szczecin: Wyd. „Albatros”.
 
22.
Okła, W. (2006). Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia osób starszych w rodzinach własnych i domach opieki społecznej. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 29-38). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
23.
Osiński, W. (2013). Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym. Warszawa: Wyd. PZWL.
 
24.
Topór-Mądry, R., Gilis-Januszewska, A., Kurkiewicz, J., Pająk, A. (2002). Szacowanie potrzeb zdrowotnych. Kraków: Wyd. Vesalius.
 
25.
Umiastowska, D. (2012). Aktywność fizyczna i styl życia studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W: J. Nowocień, K. Zuchora (red.), Aktywność fizyczna i społeczna osób trzeciego wieku (s. 273-281). Warszawa: AWF.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081