PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Kształcenie uczniów klas I-III szkoły podstawowej w trzeciej fazie pandemii COVID-19 w opinii ich rodziców
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Polska
 
 
Data nadesłania: 05-10-2021
 
 
Data akceptacji: 15-11-2021
 
 
Data publikacji: 28-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Stanisława Katarzyna Nazaruk   

Zakład pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała-Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(4):16-29
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Rok 2020 zapisze się w historii jako okres globalnego kryzysu, w związku z ogłoszeniem w dniu 11 marca 2020 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii choroby COVID-19. Większość krajów podjęła działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, np. zamykając szkoły i organizując nauczanie zdalne. W związku z powyższym przeprowadzono badania wśród rodziców z województwa lubelskiego, których dzieci uczęszczały do klas I-III w celu poznania ich punktu widzenia w zakresie nauczania-uczenia się dzieci zarówno w formie zdalnej, jak i hybrydowej. Materiał i metody: W związku z powyższym przeprowadzono badania sondażowe wśród rodziców z województwa lubelskiego, których dzieci uczęszczały do klas I-III w celu poznania ich punktu widzenia w zakresie nauczania-uczenia się dzieci zarówno w formie zdalnej, jak i hybrydowej. Wyniki: Uzyskane w wyniku prowadzonych badań dane opracowano w formie ilościowej, jak i jakościowej. Wnioski: Skłoniły do opracowania rekomendacji i wniosków, które przedłożono placówkom oświatowym biorącym udział w badaniu.
 
REFERENCJE (15)
1.
Ana, A., Minghat,D.,A., Purnawarman,P., S. Saripudins,S., Muktiarni, M., Dwiyanti,V.Mustakim, S., S. (2020). Students’ Perceptions of the Twists and Turns of E-learning in the Midst of the Covid 19 Outbreak. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, Vol.12(1), pp.15-26 https://doi.org/ 10.18662/rrem/12.1sup2/242.
 
2.
Dhawan, S. (2020). Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19. Crisis. Journal of Educational Technology Systems, Vol. 49(1) 5–22, DOI: 10.1177/0047239520934018.
 
3.
Di Pietro, G., Biagi, F., Costa P., Karpiński Z., Mazza, J. (2020). JRC Technical ReportThe likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets. Joint Research Center. Luxembourg: Publications Office of the European Union, DOI: 10.2760/126686.
 
4.
Karbowniczek J. (2006).Twórcza aktywność dziecka a metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym, Edukacja elementarna w teorii i praktyce, nr 1, s. 5-9.
 
5.
Koper I., Kierzkowska-Żuk I. (2016). Udział rodziców w życiu szkoły. Studia i Prace Pedagogiczne, nr 3, s.107-122.
 
6.
Kujawiński J.(2010). Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s.42-44.
 
7.
Liu, J., Bao, Y., Huang, X., Shi, J., Lu, L.(2020). Mental health considerations for children quarantined because of COVID19. The Lancet Child & Adolescent Health, May; 4(5):347-349,doi:10.1016/S2352-4642(20)30096-1,http://dx.doi.org/10.1016/s235....
 
8.
Łobocki, M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”.
 
9.
Mendel M.(2017). Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 
10.
Nadeak, B. (2020). The Effectiveness of Distance Learning Using Social Media during the Pandemic Period of COVID-19: A Case in Universitas Kristen Indonesia. International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 29, No. 7, pp. 1764-1772.
 
11.
Przybylski, A., Weinstein, N. 2017. “A Large-Scale Test of the Goldilocks Hypothesis: Quantifying the Relations Between Digital-Screen Use and the Mental Well-Being of Adolescents”, https://journals.sagepub.com/d....
 
12.
Williamson, B., Eynon, R., Potter, J. 2020. Pandemic politics, pedagogies and practices: digital technologies and distance education during the coronavirus emergency. Learning, Media and Technology,45:2,107 114,DOI:10.1080/17439884.2020.161641.
 
13.
Zhang, L., Liu, Y. 2020. Potential interventions for novel coronavirus in China: A systematic review. Journal of Medical Virology, New York, Wiley;https://doi.org/10.1002/jmv .25707.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 20 marca 2020, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 493).
 
15.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top