PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW NA KSZTAŁTOWANIE STYLU ŻYCIA DZIECI KLAS 4-6 W BIALSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
 
 
Data publikacji: 18-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Siedlecka   

Małgorzata Siedlecka, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: gosia19720610@o2.pl, tel. 83344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(1):34-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem głównym niniejszej pracy było poznanie pozytywnych oraz negatywnych aspektów korzystania ze środków masowego przekazu, a cel szczegółowy to zbadanie ich oddziaływania na styl życia dzieci klas 4-6 w bialskich szkołach podstawowych. Metody i techniki badań: Badanie przeprowadzono w lutym 2017 roku w Społecznej Szko- le Podstawowej i w Szkole Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej. W badaniu wzięło udział 100 uczniów, zastosowaną metodą była metoda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kart autorskiego projektu ankiet i autorskiego kwestionariusza. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczyły ilości czasu codziennie poświęcanego przez uczniów na korzystanie z różnych mass mediów oraz ich wpływu na styl życia dzieci. Obliczenia statystyczne wykonano w programie PQStat. Wyniki: Charakterystykę grupy badanej przeprowadzono na 100 uczniach z podziałem na klasy, płeć, miejsce zamieszkania, ilości czasu poświęconego na korzystanie z mediów. Wnioski: – W badanej grupie uczniów można stwierdzić, iż środki masowego przekazu oddziałują na ich styl życia. – Badane dzieci mają najczęściej kontakt z mediami poprzez telefon komórkowy, Internet, telewizję oraz komputer. – Największy wpływ zdaniem badanych na kształtowanie zachowań i wychowanie uczniów ma szkoła, znajomi, Internet oraz telewizja.
 
REFERENCJE (14)
1.
Andrzejewska, A., Bednarek, J., Bożejewicz, W., Chaberska, A. (2008). Dziecko w sieci. Warszawa: Pedagogium.
 
2.
Chwaszcz, J., Pietruszka, M., Sikorski, D. (2005). Media, uzależnienia, fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo Goudium i KUL.
 
3.
Goban – Klas, T. (2004). Media i komunikowanie masowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Hopfinger, M. (2002). Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
5.
Izdebska, J. (2007). Dziecko w świecie mediów elektronicznych. Teoria badania, edukacja medialna. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 
6.
Izdebska, J. (2009). Rodzina. Dziecko. Telewizja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
7.
Jaczewski, A., Komosieńska, K. (2004). Wybrany zagadnienia z edukacji zdrowotnej, skrypt dla studentów. Płock: Wydawnictwo Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku.
 
8.
Jan Paweł II. (1995). Evangelium vitae W: Encykliki Jana Pawła II, Kraków.
 
9.
Juszczyk S., Polewczyk I. (2006). Dziecko w świeci wiedzy, informacji, komunikacji, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
10.
Kozłowska, A. (2006). Oddziaływanie mass mediów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
11.
Kulik, T., B., Latarski, M. (2002). Zdrowie publiczne podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych. Lublin: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
12.
Więczkowska, M. (2012). Co wciąga twoje dziecko? Kraków: Wydawnictwo M.
 
13.
Winiarski, R.. (2011). Rekreacja i czas wolny, studia humanistyczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 
14.
www.internetstats.pl.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top