PL EN
ORIGINAL ARTICLE
NATURE AS VALUE IN THE OPINION OF STUDENTS (ON THE BASIS OF THE AUTHOR’S OWN RESEARCH)
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Sebastian Sobczuk   

Sebastian Sobczuk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: s.sobczuk@dydaktyka.pswbp.pl tel. (83) 344 99 11
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(1):36-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the era of growing environmental crisis it is necessary to revisit the relationship man - environment. An urgent need has appeared for a change of thinking, as well as evaluating things, leading to changes in attitudes towards the natural environment, which will allow for the survival of mankind. It is currently a very serious challenge faced by modern education – known as pro-environmental education. This task has been implemented also in Poland since the introduction of the reform of the education system in 1998. All the educational efforts would not be possible without setting out a target of education - without proper evaluation. Therefore, the author of the publication focused on the diagnosis of the nature of evaluation by the participants (actors) in the process of ecological education in Polish schools, based on their own research carried out in the area of the Bialski county. This diagnosis may in fact provide important indications concerning the relationship of these persons with the natural environment, and hence the factors influencing the effectiveness of educational interactions in this scope.
 
REFERENCES (14)
1.
Bonenberg M.M. (1992), Etyka środowiskowa. Założenia i kierunki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
2.
Budniak A. (2010), Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 
3.
Domka L. (2001), Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 
4.
Korba K. (1999), MEN o wychowaniu w szkole. Biblioteczka Reformy, nr 13, Wydawnictwo MEN, Warszawa.
 
5.
Krąpiec M.A. (1979), Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
6.
Marek-Bieniasz A. (2001), Za i przeciw realizacji wartości ekologicznych, w: J.M. Dołęga i in. (red.), Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 281-287.
 
7.
Michałowski S.Cz. (1998), Dziecko. Przyroda. Wartości, w: B. Dymara i in. (red.), Dziecko świecie przyrody – książka do wychowania proekologicznego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s.99-167.
 
8.
Nowak M. (2001), Wychowanie do wartości w kontekście pluralizmu, „Roczniki Nauk Społecznych”, z. 2, s. 13-20.
 
9.
Skolimowski H. (1991), Medytacje, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 
10.
Sztumski W. (1999), Globalny kryzys ekologiczny i kształtowanie sumienia ekologicznego, „Problemy Ekologii”, nr 3, s. 102-104.
 
11.
Sztumski W. (2001), Enwironmentalizm i edukacja proekologiczna, w: J.M. Dołęga i in., Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 179-190.
 
12.
Tyburski W. (1999), Główne kierunki i zasady etyki środowiskowej, w: A. Papuziński (red.), Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz, s. 91-132.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowanie przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2002 r., nr 51, poz. 458).
 
14.
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., Dz. U. z 1996 r., nr 67, poz. 329.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top