PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ POWIKŁAŃ WYSTĘPUJĄCYCH U OSÓB W PODESZŁYM WIEKU CHORUJĄCYCH NA CUKRZYCĘ, OBJĘTYCH OPIEKĄ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu
 
2
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
 
3
Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 
4
Instytut Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 
5
Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
 
6
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
7
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 20-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Izabela Wróblewska   

Izabela Wróblewska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Kazimierza Bartla 5, 50-996 Wrocław, e-mail: izabela.wroblewska@umed.wroc.pl, tel. 71 784 10 01
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(1):87-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Analizie statystycznej poddano dokumentację 4680 pacjentów Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej wJarosławiu. Kryterium doboru był wiek ≥60 r.ż. oraz rozpoznana przez lekarza cukrzyca typu II. Materiał badawczy uzyskano za pomocą metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety oraz analizy dokumentacji medycznej. Do badań zakwalifikowano 170 pacjentów. Weryfikacji różnic między zmiennymi dokonano przy użyciu testu niezależności x2 oraz testu Manna-Whitneya. Wśród badanych przeważały kobiety (61.1%), w przedziale wiekowym 71-80 lat (57.6%). Niezależnie od płci cukrzyca najczęściej była rozpoznawana u osób we wczesnej starości, w wieku 60-70 lat (62.9%). Największa część ankietowanych była leczona lekami doustnymi (59.4%), u większości obwód tali był zbyt duży (92.9%), podobnie jak wynik BMI (95.3%). U większości seniorów nie występowała hipoglikemia (83.0%) i hiperglikemia (77.6%). Natomiast stwierdzono liczne powikłania w postaci dyslipidemii (85.9%), podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego (81.8%), makro- (90.0%) i mikroangiopatii (71.2%) oraz chorób oczu (25.9%). Większość osób chorujących na cukrzycę cierpi na nadwagę i otyłość oraz ma późne powikłania cukrzycy. Analiza częstotliwości zachorowań na cukrzycę i jej powikłań powinna pomóc w wyznaczeniu dalszych działań w kierunku rozpoznawania, zapobiegania i wczesnego wykrywania tego schorzenia, co pozwoli chorym zwiększyć szanse na dłuższe życie i podnieść jego jakość.
 
REFERENCJE (20)
1.
Barlow C.E., Kohl H.W., Gibbons L.W., Blair S.N. (2008), Physical fitness, mortality and obesity. Int J Obes, 19, p. S41–S44.
 
2.
Czech A. (2013), Diabetologia kliniczna. Via Medica, Gdańsk, p. 2–14.
 
3.
Czech A., Tatoń J. (2011), Zwyciężyć cukrzycę: podręcznik aktywnej samoopieki i samokontroli cukrzycy dla pacjentów i ich rodzin. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
4.
Fabian W. (ed.), Czech A. (2011), Zasady postępowania w cukrzycy. AKTIS, Łódź.
 
5.
Grzeszczak W. (2010), Farmakoterapia w cukrzycy. Via Medica, Gdańsk.
 
6.
Imbeault P., Prins J.B., Stolic M., Russem A.W., O’Moore-Sulivan T., Despres J.P. (2003), Aging per se does not influence glucose homeostasis: in vivo and in vitro evidence. Diabetes, 26, p. 480–484.
 
7.
Karnafel W., Mrozikiewicz-Rakowska B. (2010), Zespół stopy cukrzycowej. Termedia, Poznań.
 
8.
Koziarska-Rościszewska M. (2005), Cukrzyca u osób starszych. Diagnostyka, leczenie, prewencja powikłań. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź.
 
9.
Małecki M. (ed.) (2014), Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetologia Kliniczna, 3, p. A3–A67.
 
10.
Moczulski D. (2010), Diabetologia. Wielka Interna. Medical Tribune Polska, Warszawa.
 
11.
Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B. (2009), Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
12.
Sieradzki J. (2006), Cukrzyca. Via Medica, Gdańsk.
 
13.
Sieradzki J. (2015), Cukrzyca. Via Medica, Gdańsk.
 
14.
Sieradzki J. (2008), Cukrzyca – kompendium. Choroby układu krążenia w cukrzycy. Via Medica, Gdańsk.
 
15.
Strojek K. (2008), Cukrzyca. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
16.
Strojek K., Fabian W., Koziarska-Rościszewska M., Szymczyk I. (2008), Cukrzyca. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
17.
Szewczyk A. (2013), Pielęgniarstwo diabetologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
18.
Tatoń J., Czech A. (2001), Diabetologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
19.
Uchmanowicz I., Kubera-Jaroszewicz K. (2012), Edukacja diabetologiczna. Standard opieki pielęgnacyjnej chorego na cukrzycę. „Continuo”, Wrocław.
 
20.
Ziemba A. (2005), Czynniki kształtujące tolerancję glukozy i jej ciepłotwórcze działanie. Wydawnictwo Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top