PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Aksjologiczne uwarunkowania wychowania dziecka
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Beata Wołosiuk   

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
Data publikacji: 23-10-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(2):36–45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia zagadnienie dotyczące uwarunkowań wychowania do wartości. Na wstępie został omówiony proces wychowania do wartości. Mówiąc o wychowaniu do wartości należy zwrócić uwagę na rolę jaka odgrywają różne środowiska wychowawcze. Najważniejszym miejscem, gdzie kształtuje się hierarchia wartości dziecka jest jego rodzina. Następnie środowisko szkolne w sposób zamierzony i ukierunkowany wpływa na wartości ucznia. Nauczyciel przekazujący dzieciom w szkole określone wiadomości, jednocześnie wprowadza je w świat wartości. Grupa rówieśnicza również odgrywa istotną rolę w kształtowaniu wartości młodego człowieka. Obecnie jednym z istotnych czynników kształtujących system wartości są mass media.
 
REFERENCJE (30)
1.
Bielecka E. (2003). Dziecko w grupie rówieśniczej – interakcje między dziećmi. W: J. Izdebska (red.), Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym. (s. 248-283), Białystok: Trans Humana.
 
2.
Błasiak A. (2009). Aksjologiczne aspekty procesu wychowania. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
3.
Brezinka W. (2000). Metatheorie der Erziehung. Eine Einführung in die Grundlagen der Erziehungswissenschaf, der Philosophie der Erziehung und der Praktischen Pädagogik, München, Reinhard. 1978, s. 92, za M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. https://doi.org/10.2378/978349....
 
4.
Brzozowski P. (1993). Przekazywanie wartości w rodzinie. Psychologia Wychowawcza, 2, s.190-197.
 
5.
Chlaszcz J., M. Pietruszka, D. Sikorski (2005). Media Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
6.
Cudak H. (2010). Uwarunkowania międzypokoleniowego przekazu wartości w rodzinie. W: W. Muszyński (red.), Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana (s. 17-35). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
 
7.
Dobrołowicz J. (2004). Pedagogika wobec aksjologicznych złudzeń kultury popularnej. Materiały konferencyjne. Pedagogika we współczesnym dyskursie, V ogólnopolski zjazd pedagogiczny: Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinności wychowania, T. II, Wrocław.
 
8.
Dróżka W. (2005). Wartości edukacyjne osoby nauczyciela. W: T. Kukołowicz, M. Nowak (red.) Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne. (s.351-370). Lublin: RW KUL.
 
9.
Ejsmond M., B. Kosmala (2005). Media, wartości, wychowanie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
10.
Gajda J. (2008). Wartości w wychowaniu. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VII, (s.38-41). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
11.
Goban-Klas T. (1999), Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: PWN.
 
12.
Jacko J. F. (2007). Autorytet a kompetencje – perspektywa edukacyjna. W: W. J. Maliszewski (red.), Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenie i sytuacje. Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania „się” i „Ja” w obszarze wartości wewnątrz edukacji. (130-147), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
13.
Kawula S. (2004). Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza. W: S. Kawula, S. Brągiel, A. W. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. (s.47-81). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
14.
Klimek K. (2007). System wartości i aksjologia współczesnej edukacji. W: W. J. Maliszewski (red.), Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenie i sytuacje. Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania „się” i „Ja” w obszarze wartości wewnątrz edukacji (s.106-115). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. https://doi.org/10.12775/pch.2....
 
15.
Kukołowicz T. (1998). Rodzina wychowuje. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej.
 
16.
Kunowski S. (1981). Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie.
 
17.
Lepa A. (2003). Pedagogika mass mediów. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
 
18.
Łobocki M. (2004). Autorytet w wychowaniu. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, 9, 1994, s. 8-9.
 
19.
Michałowski S. (1993)., Pedagogia wartości. Bielsko – Biała: Wydawnictwo „Debit”.
 
20.
Nowak M. (2001). Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
21.
Olbrycht K. (2002). Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wydawnictwo.
 
22.
Olechnicki K. Załęcki P.(1997). Słownik socjologiczny. Warszawa: Graffiti BC.
 
23.
Pilch T. (1995). Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze. W: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.). Pedagogika społeczna. (s.174-186). Warszaw: Wydawnictwo „Żak”.
 
24.
Raths L. E., M. Harmin, S. B. Simon (1978). Values and Teaching. Toronto – London – Sydney.
 
25.
Rostowska T. (2001). System wartości rodziców i dzieci jako zadanie rozwojowe. W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. (s. 217-229). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
26.
Sonczyk W. (1999). Media w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
27.
Wilk J. (2002). Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska.
 
28.
Wołosiuk B. (2010). Wychowanie do wartości w edukacji wczesnoszkolnej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
29.
Ziemska M. (1986). Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka. W: M. Ziemska (red.). Rodzina i dziecko (s. 155-159). Warszawa: PWN.
 
30.
Znaniecki F. (1973). Socjologia wychowania. T. I, Wychowujące społeczeństwo. Warszawa: PWN.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081