PL EN
WCZESNA EDUKACJA W OBSZARZE WYRÓWNYWANIA SZANS – REALIA I OBAWY
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Data publikacji: 25-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(2):39–54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wyrównywanie szans edukacyjnych to bardzo ważny obszar w całokształcie procesu kształcenia. Jest on ważny w każdym etapie edukacyjnym. Jednak szczególnego nabiera znaczenia, kiedy wdrażany jest od początku edukacji, a więc od etapu wychowania przedszkolnego. Celem niniejszego tekstu jest ukazanie pewnych niedociągnięć w obszarze wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym i edukacją wczesnoszkolną. Biorąc pod uwagę istniejące realia wyrównywania szans edukacyjnych dzieci na etapie wczesnej edukacji można stwierdzić, iż są one jeszcze niewystarczające i połowiczne. Wszelkie działania w tym zakresie wymagają dogłębnej refleksji i dalszych udoskonaleń w zakresie świadomych i przyszłościowych inwestycji oświatowych w dzieci i uczniów potrzebujących wsparcia i pomocy.
 
REFERENCJE (11)
1.
Górniak K., Kalbarczyk A., Tarkowska E. (2005), Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania. Raport z badań.
 
2.
Kwiatkowska H. (1997), Edukacja nauczycieli, konteksty, kategorie, praktyki, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 
3.
Przetacznik M., Makieło-Jarża G. (1985), Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, PWN, Warszawa.
 
4.
Reber: A. S. (2008), Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 
5.
Schaffer H.R.(2005), Psychologia dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Szymański M. (2000), Szkice z socjologii edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 
7.
Szymański M. (2001), Kryzys i zmiana, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 
8.
Tyluś U. (2012), Wyrównywanie szans edukacyjnych jako aktualny problem społeczny W: E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś, Edukacja-wczoraj, dziś i jutro t. III, Dyskurs wokół wybranych problemów społecznych i oświatowych, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, s. 92-115.
 
9.
Więckowski R. (1993), Pedagogika wczesnoszkolna, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 
10.
Witkowski L.(1989), Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruń.
 
11.
Żebrowska M. (1969), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081