PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Znaczenie wartości chrześcijańskich w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym wśród rodziców ze środowisk wiejskich i miejskich
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Polska
2
Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Polska
3
Instytut pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Stanisława Katarzyna Nazaruk   

Zakład pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała-Podlaska, Polska
Data nadesłania: 04-05-2020
Data ostatniej rewizji: 04-08-2020
Data akceptacji: 11-08-2020
Data publikacji: 10-12-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(3):88–101
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono wśród rodziców zamieszkałych w na terenie miasta Biała Podlaska i w Powiecie Bialskim. Materiał i metody: Badania o charakterze diagnostycznym przeprowadzono w 6 wybranych przedszkolach samorządowych na terenie miasta Biała Podlaska i Powiatu Bialskiego w woj. lubelskim. Metody badań ilościowe - sondaż diagnostyczny. Narzędzie badawcze - kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Wyniki: Zaobserwowano różnice w preferowanych wartościach wśród badanej grupy rodziców. Wnioski: Rodzice, do wartości o priorytetowym znaczeniu zaliczają te, które determinują ich życie w rodzinie. Zaliczają do nich szczególnie miłość do potomstwa, szczęście w rodzinie, zdrowie. Proces wprowadzenia w wartości chrześcijańskie jest dla rodziców szczególnie ważny na etapie rytu, czyli ustanowionych i powszechnie przyjętych obrzędów religijnych. Przedszkole/szkoła w opinii badanych jest ważną instytucją społeczną wspomagającą wysiłki rodziców w wychowywaniu dzieci zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.
 
REFERENCJE (16)
1.
Cichoń, W. (1996). Wartości-człowiek-wychowanie, zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
2.
Czerwińska-Jasiewicz, M. (2005). Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje dotyczące Własnego życia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 
3.
Dziewiecki, M. (1998). Wychowanie ku wartościom. Wychowawca, nr 1, s. 9-11.
 
4.
Homplewicz, J. (1996). Etyka pedagogiczna. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 
5.
Galarowicz J. (1997). W drodze do etyki wartości. Fenomenologiczna etyka wartości. Kraków: Wydawnictwo PAD
 
6.
Łobocki, M. (2006). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo ,,Impuls”.
 
7.
Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 
8.
Olbrycht, K. (2000). Dlaczego boimy się wartości w wychowaniu? Edukacja i Dialog, nr 2, s. 26-32. Warszawa: Wydawca: Kuria Metropolitalna
 
9.
Opozda, D. (2015). Problem wartości i wartościowania w procesie wychowania dziecka w rodzinie – niektóre kwestie perspektywie metodologicznej. Pedagogia Christiana, 2/36, s. 189-190.
 
10.
Rybicki, R. (1994). Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej. Częstochowa-.
 
11.
Stróżewski, W. (1981). Istnienie i wartość. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
12.
Wierzbicki, A. (2000). Uniwersalizm wartości chrześcijańskich. Wychowawca, nr 2, s.32-33.
 
13.
Zwoliński, A. (1998). Obecność wartości chrześcijańskich. Wychowawca, nr 4 (64), s.30-32.
 
14.
Zwoliński, A. (2001). Wartości chrześcijańskie a polityka u progu III tysiąclecia. Zeszyty Historyczno-Teologiczne Collegium Resurrectianum, nr 7, s. 163-174.
 
15.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59).
 
16.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. 2017, poz. 356).
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081