PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO A CZYNNIKI SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
3
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 
4
SPZOZ w Puławach, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 
 
Data publikacji: 19-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Grzegorz Józef Nowicki   

Grzegorz Józef Nowicki, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. S. Staszica 6 (Collegium Maximum), 20-081 Lublin, e-mail: grzesiek_nowicki@interia.pl, tel.: 81 448 6810
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(1):80-85
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Na stopień zaangażowania osób z niepełnosprawnością w aktywność ekonomiczną wpływają różne czynniki natury demograficznej. Celem pracy była ocena aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością fizyczną, mieszkańców województwa lubelskiego w uwarunkowaniach socjo-demograficznych. Materiał i metody: Badania ankietowe zostały przeprowadzone od maja do października 2014 roku wśród 233 osób z niepełnosprawnością fizyczną, mieszkańców województwa lubelskiego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa Wyniki: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że 51,07% (n=119) respondentów było aktywnych zawodowo, a cechami socjo-demograficznymi wpływającymi na aktywność zawodową okazały się: wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, stan cywilny oraz stopień niepełnosprawności (p<0,05). Wnioski: Ważnymi determinantami aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością jest wiek, zamieszkanie w mieście, wykształcenie wyższe i średnie, status związku małżeńskiego oraz lekki i średni stopień niepełnosprawności.
 
REFERENCJE (13)
1.
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Niepełnosprawność w liczbach. Rynek Pracy. Pobrano z: http://www.niepelnosprawni.gov....
 
2.
Brzezińska, A.I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rycielski, P. (2008). Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: kapitał osobisty i społeczny. Nauka, 2, 129-156.
 
3.
Cyran, A., Wiszniewska, M., Walusiak-Skorupa, J. (2012). Bariery w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na poziomie opieki profilaktycznej nad pracownikiem. Medycyna Pracy, 63(6), 637-650.
 
4.
Górska, E. (2012). Projektowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
5.
GUS (2007). Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 r. W: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2005-2006. Warszawa: GUS.
 
6.
GUS (2012). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, Warszawa: GUS.
 
7.
Jońska, R. (2010). Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim, Lublin: Euro Perspektywa.
 
8.
Kalita, J. (2006). Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi dla tej grupy beneficjentów. Warszawa: FISH.
 
9.
Pawłowska-Cyprysiak, K. (2011). Uwarunkowania jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową. Bezpieczeństwo Pracy, 10, 6-9.
 
10.
Pawłowska-Cyprysiak, K., Konarska, M., Żołnierczyk-Zreda, D. (2013). Self preceived quality of life of people with physical disabilities and labour force participation. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 19(2), 185-194. https://doi.org/10.1080/108035....
 
11.
Szczupał, B. (2006). Wybrane aspekty poczucia jakości życia bezrobotnych osób niepełnosprawnych, W: Z. Palak (red.), Jakość życia niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie (s. 72-95). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
 
12.
Urząd Statystyczny w Lublinie (2006). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny 2002. Osoby Niepełnosprawne w Województwie Lubelskim, Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
 
13.
Walusiak-Skorupa, J., Wiszniewska, M., Krawczyk-Szulc, P., Rybacki, M., Wągrowska-Koski, E. (2011). Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym - problem współczesnej medycyny pracy? Medycyna Pracy, 62(2), 175-186.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top