PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYBRANE ASPEKTY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ PODEJMOWANEJ PRZEZ UCZESTNIKÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii
 
 
Data publikacji: 22-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Anna Pańczuk   

Anna Pańczuk, Państwowa Szkoła Wyższa, Zakład Fizjoterapii, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska, anna.panczuk@poczta.onet.pl, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(1):73-79
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pomimo obserwowanego wzrostu poziomu zdrowotnej świadomości aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, znaczna część społeczeństwa nadal nie dostrzega zależności między zdrowiem a aktywnością fizyczną. Tymczasem jest ona swoistą osią, wokół której budować można strategię zdrowego stylu życia pod warunkiem, że wysiłek podejmowany jest poniżej wartości krytycznej, ma charakter umiarkowany, jest dozowany systematycznie, a obciążenie wzrasta stopniowo. Celem doniesienia było poznanie wybranych aspektów uczestnictwa w aktywności fizycznej oraz wiedzy na jej temat wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białej Podlaskiej. Przebadano 100 osób w wieku od 50 do 85 lat. Aktywność fizyczna dostosowana do potrzeb i możliwości osób starszych jest najprostszym, naturalnym i skutecznym sposobem na utrzymanie do późnej starości samodzielności i sprawności funkcjonalnej. Potwierdzają to również wnioski: 1) Osoby starsze z UTW w Białej Podlaskiej swój wolny czas najchętniej spędzają aktywnie. Na zajęcia z aktywności ruchowej co drugi ankietowany przeznacza tygodniowo od 2 do 4 godzin. 2) Głównym motywem uczestnictwa badanych w szeroko pojętej kulturze fizycznej jest chęć poprawienia stanu zdrowia fizycznego. 3) Zdaniem respondentów aktywność fizyczna podejmowana przez osoby w starszym wieku zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia tętniczego i miażdżycy, nadwagi i otyłości oraz cukrzycy. Do najbardziej wskazanych rodzajów ćwiczeń w starszym wieku badani zaliczyli wytrzymałościowe i siłowo-wytrzymałościowe. 4) Badani nie dostrzegają zewnętrznych barier utrudniających im podejmowanie aktywności fizycznej, co trzeci za przeszkodę uważa własną, słabą kondycję fizyczną.
 
REFERENCJE (28)
1.
Anshel M.H., Freedson P., Hamill J., Haywood K., Horvat M., Plowman S.A. (1991), Dictionary of the Sport and Exercise Sciences (first ed.). Champaign, Human Kinetics.
 
2.
Astrand P. (2000), Dlaczego wysiłek? Medicina Sportiva, 2, s. 83–100.
 
3.
Blair S.N., Kohl H.W., Gordon N.F., Paffenbarger R.S. (1992), How much physical activity is good for health? Annual Review of Public Health, 13, s. 99–126.
 
4.
Booth M.L., Owen N, Bauman A, Clavisi O, Leslie E. (2000), Social-cognitive and perceived environment influences associated with physical activity in older Australians. Preventive Medicine, 31 (1), s. 15–22.
 
5.
Bouchard C., Shepard R.J. (1994), Physical activity, fitness, and health: the model and key concepts, W: C. Bouchard, R.J. Shepard, T. Stephens (red.), Physical activity, fitness, and health. Champaign, Human Kinetics, s. 77–88.
 
6.
Dmowska I., Kozak-Szkopek E. (2010), Znajomość roli aktywności fizycznej w etiologii chorób cywilizacyjnych u osób w starszym wieku. Problemy Pielęgniarstwa; 18 (3), s. 272–278.
 
7.
Drygas W., Bielecki W. (red.) (2001), Stan zdrowia, postawy i zachowania zdrowotne mieszkańców Torunia. Raport z badań w ramach programu CINDI WHO, Łódź.
 
8.
Drygas W., Kwaśniewska M., Szcześniewska D., Kozakiewicz K., Głuszek J., Wiercińska E., Wyrzykowski B., Kuriata P. (2005), Ocena aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ. Kardiologia Polska, 63 (supl. 4), s. 636–640.
 
9.
Drygas W., Piotrowicz R., Jegier A., Podolec P. (2008), Aktywność fizyczna u osób zdrowych. Forum Profilaktyki, 3 (12), s. 1–3.
 
10.
Gębska-Kuczerowska A. (2002), Ocena zależności między aktywnością a stanem zdrowia ludzi w podeszłym wieku. Przegląd Epidemiologiczny, 56, s. 471–477.
 
11.
Górski J. (2012), Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
12.
Kantoma M., Tammelin T.H., Ebeling H.E., Taanola A.M. (2008), Emotional and Behavioral Problems in Relation to Physical Activity in Youth. Medicine and Science in Sports and Exercise, 40 (10), s. 1749–1756.
 
13.
Kołomyjska G. (red.) (2009), Wybrane zagadnienia z gerontologii. TKKF, Warszawa.
 
14.
Kostka T. (2001), Starzenie się a tzw. „hormony młodości”. Potencjalny wpływ treningu fizycznego. Przegląd Lekarski, 1(58), s. 25-27.
 
15.
Kozdroń E. (red.) (2008), Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej. TKKF, Warszawa.
 
16.
Krzepota J., Biernat E., Florkiewicz B. (2013), Poziom aktywności fizycznej słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku o zróżnicowanym indeksie masy ciała. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19 (2), s. 200–205.
 
17.
Lampinen P., Heikkinen R.L., Kauppinen M., Heikkinen E. (2006), Activity as a predictor of mental well-being among older adults. Aging & Mental Health, 10, s. 454–466.
 
18.
Maciatowicz J. (2003), Ruch fizyczny o charakterze wytrzymałościowym (bieg) zapobiega starzeniu się, leczy z patologicznych chorób społecznych. Medycyna Sportowa, 4, s. 156–164.
 
19.
Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J.A. (2012), Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja. PWN, Warszawa.
 
20.
Obmiński Z. (2000), Starzenie a wysiłek: praca przeglądowa. Medycyna Sportowa, 10, s. 7–13.
 
21.
Osiński W. (2013), Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
22.
Pańczyk W. (2003), Rekreacja fizyczna a codzienne życie, W: A. Dąbrowski (red.), Uczestnictwo Polaków w rekreacji ruchowej i jego uwarunkowania. Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock, s. 67–79.
 
23.
Skrzek A. (2005), Trening zdrowotny a procesy inwolucyjne narządu ruchu u kobiet. Wrocław, AWF.
 
24.
Sobieszczańska M., Kałka D., Pilecki W., Adamus J. (2009), Aktywność fizyczna w podstawowej i pierwotnej prewencji choroby sercowo-naczyniowej. Polski Merkuriusz Lekarski, XXVI (156), s. 659–664.
 
25.
Szczerbińska K., Wilczek-Różyczka E. (2010), Jak promować zdrowy styl życia i zmieniać zdrowotne zachowania osób starszych. Wydawnictwo Zdrowie i Zarządzanie, Kraków.
 
26.
Taaffe D.R., Marcus R. (2001), Stan układu mięśniowo-szkieletowego u osób starszych. Rehabilitacja Medyczna, 3, s. 19–28.
 
27.
World Health Organization (2010), Global recommendations on physical activity for health. Genewa, s. 23–32.
 
28.
Zahorska-Markiewicz B. (2008), Skuteczność aktywności fizycznej w leczeniu otyłości. Forum Profilaktyki, 3 (12), s. 6.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top