PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Potencjał zawodowy studentów kierunku ekonomia Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Finansów i Rachunkowości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marek Grzegorz Kuźmicki   

Zakład Finansów i Rachunkowości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
Data nadesłania: 28-07-2021
Data ostatniej rewizji: 18-11-2021
Data akceptacji: 25-11-2021
Data publikacji: 28-04-2022
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(4):77–95
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie samooceny wybranych elementów potencjału zawodowego dokonanej przez studentów kierunku Ekonomia PSW w Białej Podlaskiej. Materiał i metody: Badania zostały zrealizowane przy wykorzystaniu metody CAWI w styczniu 2021 roku. Wzięło w nich udział 108 studentów kierunku Ekonomia ze studiów licencjackich i magisterskich. Wyniki: Studenci kierunku Ekonomia posiadają w swojej samoocenie wysokie kompetencje komunikacyjne, interpersonalne oraz organizacyjne. Większość respondentów bardziej krytycznie oceniła swoje kompetencje analityczne, informatyczne, a także językowe. Wnioski: Wyniki badań powinny uświadomić studentom potrzebę większego zaangażowania w naukę: języków obcych, obsługi komputera, analizy ekonomicznej i finansowej. Tego typu umiejętności będą przydatne w pracy na stanowiskach szczebla operacyjnego instytucji finansowych i niefinansowych.
 
REFERENCJE (22)
1.
Alejziak, B. (2017). Potencjał zawodowy studentów kierunku "Turystyka i Rekreacja" na progu wejścia na rynek pracy: wybrane aspekty. Folia Turistica, 43, 59-84.
 
2.
Briscoe, J. P., Hall, D. T. (2006). The interplay of boundaryless and protean careers: Combinations and implications. Journal of Vocational Behaviour, 69, 4-18.
 
3.
Dziwulski, J. (2017). Zasoby wiedzy pracowników w organizacji jako kluczowe elementy efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim. Marketing i Rynek, 7, 162-171.
 
4.
Giménez, G. (2005). La dotación de capital humano de América Latina y el Caribe. Revista de la CEPAL, AGOSTO, 103-122.
 
5.
Hysa, B., Grabowska, B. (2017). Wiedza, umiejętności oraz potencjał pracowników administracji publicznej na przykładzie wybranej jednostki ZUS. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 113, 109-123.
 
6.
Jabłoński, M. (2002). Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11, 13-21.
 
7.
Jakimiuk, B. (2015). Etyczne aspekty realizacji kariery zawodowej. Szkoła - Zawód - Praca, 10, 55-65.
 
8.
Jakubiak, M. (2013). Potencjał zawodowy specjalistów – absolwentów szkół ponadgimnazjalnych uczelni wyższych w województwie lubelskim. Ekspertyza naukowa, Projekt systemowy „Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”. Lublin: Politechnika Lubelska.
 
9.
Jelonek, M. (2011). Studenci – przyszłe kadry polskiej gospodarki. Raport zbadań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”. Warszawa: Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
10.
Kukla, D., Mielczarek, M. (2021). Predyspozycje zawodowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Przyczynek do planowania samodzielności zawodowej. Edukacja ustawiczna dorosłych, 1, 177-188. DOI: 10.34866/5k6g-6k86.
 
11.
Kwiatkowski, S. M., Symela, K. (red.) (2001). Standardy kwalifikacji zawodowych – Teoria, metodologia, projekty. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 28. 08. 2014 r. , poz. 1145).
 
13.
Symela, K., Woźniak, I. (2018). Podręcznik. Jak tworzyć informacje o zwodach funkcjonujących na rynku pracy. Warszawa: MRPiPS.
 
14.
Świgoń, M. (2014). Samoocena potencjału zawodowego studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz specjalności info- i bibliologicznych. Wyniki badań z przełomu 2010 i 2011 roku. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne, 54(2), 135-148. DOI:10.36702/zin.553.
 
15.
Zdonek, I., Wolny, M. (2015) Potencjał pracownika – koncepcja modelu badawczego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 86, 205–215.
 
17.
 
18.
 
19.
 
20.
 
21.
 
22.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081